11/04/19

עדכון הרכב ועדת הביקורת המשותפת למל"ג/ות"ת

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 3.4.2019, מחליטה מל"ג לעדכן את הרכב ועדת הביקורת ולמנות את מר ישראל תיק, כיו"ר ועדת הביקורת.
לאחר חילופין אלה, הרכב ועדת הביקורת יהיה כדלקמן:
מר ישראל תיק – יו"ר הועדה.

מר שמעון יצחקי – חבר.

ד"ר סאמר חאג' יחיא – חבר.

פרופ' אישי טלמון – חבר

ד"ר רבקה ודמני – חברה

כמו כן על מנת שרוב חברי ועדת הביקורת יהיו נציגי ציבור, כאשר יסיים את תפקידו אחד מחברי ועדת הביקורת, שאיננו נציג ציבור, החבר החדש שימונה תחתיו יהיה נציג ציבור.

החלטה זו כפופה לאישור ות"ת.