14/12/17

עדכון הרכב ועדת ההיגוי בנושא בינלאומיות בהשכלה גבוהה

ביום 14.12.17 דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת הבינלאומיות בהמשך להחלטת ות"ת מיום 30.3.2016 בקשר למיסוד וועדות ופורמים, תהליכי עבודה ורשימות תפוצה בנושא בינלאומיות בהשכלה גבוהה, ובמסגרת המהלכים של מל"ג וות"ת לקידום בינלאומיות בתכנית הרב-שנתית, מחליטה ות"ת כדלקמן:

 1. להקים ועדת היגוי קבועה מייעצת משותפת למל”ג ולות”ת לנושא בינלאומיות בהשכלה גבוהה, כאשר התפקידים העיקריים של הועדה הם:
 • ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות ויעדים קונקרטיים, ובפיתוח יוזמות ותכניות לשם קידום בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה.
 • מינוי תתי וועדות מקצועות אשר יוקמו לצורך ביצוע תהליכי שיפוט ובחירת הזוכים של קולות קוראים לקידום בינלאומיות, כלל שיהיו.
 • מעקב, בקרה והערכה של התכניות לקידום בינלאומיות.
 1. לאשר את הרכב ועדת ההיגוי כלהלן:
  • פרופ' אמריטוס ארנון בנטור, הטכניון (יו"ר הועדה)
  • פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת
  • פרופ' אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג
  • פרופ' יוסי שיין, חבר ות"ת
  • פרופ' אלי פולק, חבר מל"ג
  • פרופ' עפרה ענבר, בית ספר לחינוך, אונ' תל אביב
  • פרופ' שירה הנטמן, מכללת תל חי
  • פרופ' אריה רייך, הפקולטה למשפטים, אונ' בר אילן
  • פרופ' אורי דוידוב, החוג לסטטיסטיקה, אונ' חיפה

גב' אמה אפטרמן, ממונה תחום אסטרטגיית בינלאומיות וקשרי חוץ באגף אסטרטגיה ובינלאומיות תרכז את הוועדה.

 1. ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת ההיגוי כמוצג בנספח א' להחלטה זו