25/11/15

עדכון הרכב ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

ב-7/3/2012 החליטה ות"ת על הקמת ועדת היגוי קבועה לתוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, על מנת לקדם את הנושא וללוות את התפתחותו ואתגריו.
לאור מינויה של פרופ' יפה זילברשץ ליו"ר ות"ת, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג לאשר את מינוי פרופ' יפה זילברשץ, לחברה בוועדת ההיגוי הקבועה לתוכנית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית. בנוסף, החל מה-1/5/2016, תעמוד פרופ' יפה זילברשץ בראש הועדה. החל מתאריך זה, חבר ות"ת מר ישי פרנקל, המשמש כיום כיו"ר הועדה יהיה חבר מן המניין בוועדה. יתר הרכב הועדה יישאר ללא שינוי, למעט סיום כהונתה של פרופ' אלדר לבקשתה.
להלן הרכב הועדה המעודכן:
• מר ישי פרנקל, חבר ות"ת – יו"ר הוועדה
• פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת – חברת ועדה (מה-1/5/2016 – יו"ר הוועדה)
• פרופ' חגית מסר ירון, סיו"ר מל"ג – חברת ועדה
• פרופ' פייסל עזאיזה, חבר ות"ת – חבר ועדה
• מר גדי פרנק, מנכ"ל מל"ג/ות"ת – חבר ועדה
• פרופ' ליאת רבין-קישון, אוניברסיטת תל-אביב – חבר ועדה
• פרופ' אסף מידני, המכללה האקדמית ת"א-יפו – חבר ועדה
• ד"ר דב מיימון, המכון למדיניות העם היהודי – חבר ועדה
מר רביד עומסי, מנהל פרויקט המח"רים – מרכז הוועדה