26/12/17

עדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה כי בעקבות פרישת חבר ות"ת מר ישי פרנקל מות"ת ומהוועדה להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית ולאור האתגרים הגדולים של הנושא ובמימוש המדיניות לשנים הקרובות, לעדכן את הרכב הועדה ולמנות שלושה חברי מל"ג נוספים לוועדה – פרופ' אלי פולק, פרופ' רוני פרידמן וד"ר רבקה ודמני .