14/12/17

עדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 14.1.18 דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית. לאור האתגרים הגדולים של הנושא, ומימוש המדיניות לשנים הקרובות, מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב הועדה ולמנות 2 חברי מל"ג נוספים לוועדה, את- פרופ' אלי פולק ופרופ' רוני פרידמן .

הוועדה משותפת למל"ג וות"ת , ועל כן החלטה זו תובא גם לאישור מליאת מל"ג.

מובהר בזאת כי מנכ"ל ות"ת/מל"ג, חברי ות"ת ו/או חברי מל"ג – חברים בוועדת ההיגוי מתוקף תפקידם.

 

הרכב הועדה המעודכן הוא:

פרופ' יפה זילברשץ', יו"ר ות"ת – יו"ר ועדת ההיגוי

פרופ' אדו פרלמן, סגן יו"ר המל"ג – חבר

…………………., מנכ"ל ות"ת/מל"ג – חבר

פרופ' ישראל גלעד, חבר מל"ג – חבר

פרופ' ליאת קישון רבין – חברה

פרופ' רוני פרידמן, חבר מל"ג – חבר

פרופ' אלי פולק, חבר מל"ג – חבר

ד"ר דב מימון , נציג ציבור– חבר

מר ישראל תיק, חבר מל"ג – חבר

גב' אתי זלצמן – חברה