15/08/18

עדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית

בישיבתה ביום 15.8.18 דנה ות"ת בעדכון הרכב  ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית .  התכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית פועלת בליווי וועדת היגוי מרכזית הממליצה לות"ת ולמל"ג על מדיניות תכנית ההנגשה ותקצובה. לאור סיום כהונתם של שלושה חברי ועדה ועל מנת לעבות את הרכב ועדת ההיגוי המרכזית בתוספת של שני חברי מל"ג נוספים, מחליטה ות"ת למנות כחברי וועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית את הנציגים הבאים:

 

פרופ' שפרה שגיא – חברת מל"ג

פרופ' אוסיד חטיב  – חבר מל"ג

ד"ר יעקוב חנא – מכון ויצמן

פרופ' מור'יר חמאיסי – טכניון

ד"ר כרים אבו עפאש – מכללת סמי שמעון

 

להלן הרכב ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לחברה הערבית:

פרופ' מונא מארון – חברת ות"ת –                                                           יו"ר ועדת ההיגוי

פרופ' שפרה שגיא – חברת מל"ג –                                                             חברה

פרופ' אוסיד חטיב  – חבר מל"ג                                                                חבר

פרופ' מור'יר חמאיסי – טכניון                                                                 חבר

ד"ר יעקוב חנא – מכון ויצמן למדע                                                           חבר

ד"ר כרים אבו עפאש – המכללה האקדמית להנדסה ע"ש  סמי שמעון           חבר

ד"ר טארק אבו חמד – מכון ערבה                                                            חבר

ד"ר אסמהאן מסרי חרזאללה – המרכז האקדמי  אור יהודה                      חבר

ד"ר ת'אבת אבו ראס – מנכ"ל שותף קרן אברהם                                       חבר

גב' שירה גרינברג, ס/הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמה    חברה

משקיפים:

מר רועי אסף – הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית, המשרד לשוויון חברתי

מר אחמד חאג' יחיא – התאחדות הסטודנטים