01/12/15

עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את מינוי יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ לחברה בוועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית. יתר הרכב הוועדה יישאר ללא שינוי.

ההרכב, לרבות זהות יו"ר הוועדה, ידון ובמידת הצורך יעודכן במסגרת הדיונים על המשך התוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית, לקראת החומש הבא, ולא יאוחר ממאי 2016.

להלן הרכב הוועדה המעודכן:

  • מר ישי פרנקל, חבר ות"ת – יו"ר הוועדה
  • פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת – חברת ועדה
  • פרופ' חגית מסר ירון, סיו"ר מל"ג – חברת ועדה
  • פרופ' פייסל עזאיזה, חבר ות"ת – חבר ועדה
  • מר גדי פרנק, מנכ"ל מל"ג/ות"ת – חבר ועדה
  • פרופ' ליאת רבין-קישון, אוניברסיטת תל-אביב – חברת ועדה
  • פרופ' אסף מידני, המכללה האקדמית ת"א-יפו – חבר ועדה
  • ד"ר דב מיימון, המכון למדיניות העם היהודי – חבר ועדה
  • מר רביד עומסי, מנהל פרויקט המח"רים – מרכז הוועדה