20/01/15

עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ט בטבת תשע"ה (20.1.2015), החליטה המל"ג לאשר את עדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, כפי שאושר בות"ת בישיבתה ביום 14.1.2015.  הרכב הוועדה המעודכן כלהלן:

  • מר ישי פרנקל – מכח תפקידו כחבר ות"ת – יו"ר זמני של הוועדה
  • סיור מל"ג, מכח תפקידו – ללא שינוי
  • מנכ"ל מל"ג/ות"ת, מכח תפקידו – ללא שינוי
  • פרופ' פייסל עזאיזה, סיו"ר ות"ת – כחבר ות"ת
  • פרופ' יונינה אלדר, חברת מל"ג – ללא שינוי
  • פרופ' ליאת רבין-קישון, אונ' ת"א – ללא שינוי
  • פרופ' אסף מידני, האקדמית ת"א-יפו – ללא שינוי
  • ד"ר דב מיימון – ללא שינוי