14/01/15

עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית

  1. בתאריך 13.11.13 אישרה ות"ת את הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית. בהמשך לכך, לאור סיום תפקידו של יו"ר ות"ת פרופ' מנואל טרכטנברג, וכן פרישתה של פרופ' מלכה רפפורט חובב מחברותה בוועדת ההיגוי, מחליטה ות"ת למנות באופן זמני בעלי תפקידים תחתיהם בוועדה.
  2. ות"ת מחליטה למנות את חבר ות"ת, מר ישי פרנקל, המשמש כחבר בוועדת ההיגוי, ליו"ר זמני של ועדת ההיגוי. כמו כן, ות"ת ממנה את פרופ' פייסל עזאיזה, סגן יו"ר ות"ת כחבר בוועדת ההיגוי. יתר הרכב הועדה יישאר ללא שינוי.
  3. הועדה הינה ועדה משותפת למל"ג וות"ת. להלן הרכב הועדה המעודכן:

מר ישי פרנקל – מכח תפקידו כחבר ות"ת – חבר ועדה ויו"ר זמני

פרופ' חגית מסר-ירון – סיו"ר מל"ג, מכח תפקידה – חברה

מר גדי פרנק – מנכ"ל מל"ג/ות"ת, מכח תפקידו – חבר

פרופ' פייסל עזאיזה – סיו"ר ות"ת,  מכח תפקידו – חבר

פרופ' יונינה אלדר – חברת מל"ג, מכח תפקידה – חברה

פרופ' ליאת רבין-קישון, אונ' ת"א – חבר

פרופ' אסף מידני, האקדמית ת"א-יפו – חבר

ד"ר דב מיימון – חבר

4. ההחלטה תועבר לאישור המל"ג.