18/07/17

עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את הרכב הועדה להרחבת הנגישות שההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, ולמנות שלושה חברים חדשים כלהלן:

  • פרופ' ישראל גלעד, חבר מל"ג – חבר ועדה חדש
  • מר ישראל תיק,חבר מל"ג – חבר ועדה חדש
  • גב' אתי זלצמן,נציגת סטודנטים – חברת ועדה חדשה

מינוי נציגת הסטודנטים כפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים.

יתר על כן, תקנון הועדה יעודכן ויו"ר ות"ת, סיו"ר מל"ג ומנכ"ל מל"ג-ות"ת יהיו חברים בוועדה מכח תפקידם.  יתר על כן, מל"ג מבקשת כי בעדכון הבא של הרכב הועדה, יינתן דגש בבחירת החברים החדשים לאיזון מגדרי ומגזרי.