28/06/17

עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית

ביום 28.6.17 דנה ות"ת בהרכב חדש לועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית והיא מאשרת את ההרכב כדלהלן:

מר ישי פרנקל, חבר ות"ת –  יו"ר

יו"ר ות"ת – חברת ועדת ההיגוי

סיו"ר מל"ג – חבר ועדת ההיגוי

פרופ' ישראל גלעד, חבר מל"ג – חבר ועדת ההיגוי

מר ישראל תיק, חבר מל"ג – חבר ועדת ההיגוי

מנכ"ל מל"ג/ות"ת – חבר ועדת ההיגוי

פרופ' ליאת רבין-קישון, אוניברסיטת תל-אביב – חברת ועדת ההיגוי

ד"ר דב מיימון, המכון למדיניות העם היהודי – חבר ועדת ההיגוי

גב' אתי זלצמן, נציגת סטודנטים – חברת ועדת ההיגוי

מר רביד עומסי, מנהל פרויקט המח"רים – מרכז ועדת ההיגוי

נציגת הסטודנטים מצורפת לוועדת ההיגוי בהתאם לבקשת התאחדות הסטודנטים ולהסכמת יו"ר ועדת ההיגוי ובכפוף להסדר ניגוד עניינים. כמו כן, מחליטה ות"ת להוסיף לתקנון וועדת ההיגוי כי יו"ר ות"ת, סיו"ר מל"ג חברי מל"ג/ות"ת, ומנכ"ל מל"ג/ות"ת, חברים בוועדת ההיגוי מכח תפקידם.