17/07/18

עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

בישיבתה שהתקיימה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית  וזאת לאור יציאתה של גב' אתי זלצמן, חברת הוועדה, לחופשת לידה. המל"ג החליטה לאשר את בקשת התאחדות הסטודנטים ולמנות במקומה את גב' עדי משניות, נציגת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות וחברת המל"ג, עד לחזרתה של גב' אתי זלצמן מחופשת הלידה.

להלן הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית:

 • פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת, יו"ר הוועדה
 • פרופ' אדו פרלמן – ס' יו"ר מל"ג
 • מר' מתניהו אנגלמן – מנכ"ל מל"ג/ות"ת
 • פרופ' ישראל גלעד – האוניברסיטה העברית; חבר מל"ג
 • פרופ' אלי פולק – מכון ויצמן למדע; חבר מל"ג
 • פרופ' רוני פרידמן – האוניברסיטה העברית, חבר מל"ג
 • מר ישראל תיק – סמנכ"ל מכון בית יעקב; עמית במכון החרדי למחקר מדיניות; חבר מל"ג
 • ד"ר רבקה ודמני שאומן – חברת מל"ג/ות"ת
 • ד"ר דב מימון – המכון למדיניות העם היהודי
 • פרופ' ליאת קישון רבין – אוניברסיטת תל אביב
 • גב' אתי זלצמן – נציגת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל