10/07/19

עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר

בישיבתה ביום 10.7.19 החליטה ות"ת על עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר וזאת בהמשך להחלטת ות"ת ע"ט/49 מיום 26.12.2018, ולהחלטת ות"ת ע"ט/56 מיום 13.3.2019 בהן אושר הרכב ועדת ההיגוי של ות"ת לתשתיות מחקר.
לאור פרישתו של פרופ' יובל גרעיני מהוועדה והצורך למצוא לו מחליף, מחליטה ות"ת לאשר את מינויו של פרופ' אורן רגב, מהמחלקה להנדסה כימית, באוניברסיטת בן גוריון, כחבר בוועדה.
מינוי זה ישלים את הרכב הוועדה בהתאם לתקנון שאושר בהחלטת ות"ת ע"ט/18 מיום 31.10.2018.
להלן הרכב הוועדה המאושר:

פרופ' אישי טלמון, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון, חבר ות"ת*4 – יו"ר
פרופ' רועי מוכמל, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב – חבר
פרופ' חיים סידר, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית – חבר
פרופ' מינה ויינשטיין-עברון, המחלקה לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה – חברה
פרופ' אורן רגב, המחלקה להנדסה כימית, אוניברסיטת בן גוריון – חבר

4בתוקף תפקידו כחבר ות"ת