24/06/20

עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר

בישיבתה ביום 24/6/2020 החליטה ות"ת להרחיב את הרכב ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר, וזאת לצורך כיסוי טוב יותר של תחומים אקדמיים משמעותיים בהם נדרשות תשתיות מחקר כבדות ולצורך ייעול שיפוט ההצעות המוגשות במסגרת הקולות הקוראים, שבטיפול הוועדה. בהמשך לכך מחליטה ות"ת על צירופה לוועדה של פרופ' אורית שפי מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן. מינוי זה כפוף לחתימתה של פרופ' שפי על הסדר מניעת ניגוד עניינים ושמירת סודיות

להלן ההרכב המעודכן של ועדת ההיגוי:

פרופ' יובל גרעיני, המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר[1]*

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת ונציגת חברי ות"ת בוועדה – חברה

פרופ' רועי מוכמל, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב – חבר

פרופ' חיים סידר, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית – חבר

פרופ' מינה ויינשטיין-עברון, המחלקה לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה – חברה

פרופ' אורן רגב, המחלקה להנדסה כימית, אוניברסיטת בן גוריון – חבר

פרופ' אורית שפי, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן – חברה

[1] * בספטמבר 2020 עתיד פרופ' יובל גרעיני לסיים את עבודתו באוניברסיטת בר אילן ולהיקלט כחבר סגל בטכניון.