17/07/18

עדכון הרכב ועדת ההיגוי של מל"ג וות"ת לקידום מדעי הרוח

בישיבתה שהתקיימה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את המלצת ות"ת מיום 4.7.2018 לצרף לוועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח את חברת המל"ג פרופ' חביבה פדיה, זאת לטובת בחינת נושא קידומו של תחום מורשת תרבות ספרד והמזרח במסגרת הבחינה הכוללת של קידום מדעי הרוח בישראל.

הרכב הוועדה לאחר הצטרפות פרופ' חביבה פדיה יהיה כלהלן:

 • פרופ' יוסי שיין- יו"ר הועדה, חבר ות"ת, מדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
 • פרופ' ששון צחאיק– המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • פרופ' חוסאם חאיק– הפקולטה להנדסה כימית והמכון לננוטכנולוגיה, הטכניון
 • פרופ' מירון איזקסון– המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן
 • פרופ' אביבה חלמיש– חברת מל"ג, היסטוריה של ע"י וא"י, האוניברסיטה הפתוחה
 • פרופ' יואב אריאל– פילוסופיה ולימודי אסיה, אוניברסיטת תל אביב
 • פרופ' שי לביא– אתיקה, ראש מכון ון ליר בירושלים
 • פרופ' שולמית אלמוג– ספרות ומשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
 • ד"ר נסים אוטמזגין– נציג האקדמיה הישראלית הצעירה (חבר הוועדה לקידום מדעי הרוח באקדמיה הצעירה), לימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • פרופ' חביבה פדיה- חברת מל"ג, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • ד"ר מרק אסרף– מרכז הוועדה, מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית, מל"ג