08/01/19

עדכון הרכב ועדת המומחים העליונה לעניין המכינות הקדם אקדמיות

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ט (8.1.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב ועדת המומחים העליונה לעניין המכינות הקדם-אקדמיות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אהרן קלרמן על עבודתו המאומצת כיו"ר ועדת המומחים התחומית במיומנויות קריאה וכתיבה אקדמית.
  2. למנות את פרופ' שפרה שגיא מהמחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב וחברת מל"ג ליו"ר ועדת המומחים התחומית במיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות ולחברה בוועדת המומחים העליונה לעניין המכינות הקדם-אקדמיות.