09/06/15

עדכון הרכב ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את הרכב ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית.  חבר מל"ג יו"ר התאחדות הסטודנטים מר גלעד ארדיטי יחליף את נציג התאחדות הסטודנטים חבר מל"ג מר יאיר הראל כחבר בוועדה.  כמו-כן, חבר מל"ג פרופ' פואד פארס יפרוש מהוועדה, לפי בקשתו.  הרכב הוועדה המעודכן כלהלן:  פרופ' חגית מסר-ירון, סגנית יו"ר המל"ג – יו"ר;  פרופ' חיה קלכהיים;  ד"ר לאה בם;  פרופ' יונינה אלדר;  פרופ' רוזה אזהרי;  פרופ' אורציון ברתנא;  מר גדי פרנק;  פרופ' צילה סינואני-שטרן;  פרופ' רחל בן-אליהו זהרי;  פרופ' יהודית גל-עזר;  מר גלעד ארדיטי;  מרכז הוועדה – מר מרק אסרף.