20/05/20

עדכון הרכב ועדת השיפוט לתכנית מלגות אלון במדעי החברה

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 20.5.20 עדכנה ות"ת  הרכב ועדת השיפוט לתכנית מלגות אלון במדעי החברה. לאור סיום כהונתו של פרופ' יוסי שיין כחבר ות"ת ולפיכך סיום כהונתו כיו"ר ועדת מלגות אלון בתחום מדעי החברה, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלקמן:

למנות את פרופ' שפרה שגיא, חברת המל"ג, ליו"ר ועדת מלגות אלון בתחום מדעי החברה לתש"פ-תשפ"א.

לפיכך, הרכב ועדת מלגות אלון בתחום מדעי החברה לשנים תש"פ-תשפ"א הוא:

פרופ' שפרה שגיא – יו"ר, חברת מל"ג

פרופ' אריאל כנפו האוניברסיטה העברית ירושלים פסיכולוגיה

פרופ'  תמר הורוביץ אוניברסיטת בן-גוריון חינוך

פרופ' טליה פישר אוניברסיטת ת"א משפטים

פרופ' ליאת איילון אוניברסיטת בר-אילן עבודה סוציאלית

פרופ' אורית קידר האוניברסיטה העברית ירושלים מדעי המדינה