15/03/17

עדכון הרכב ועדת השירות של מינהל ות"ת ומל"ג

 1. ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת השירות כדלקמן:
  • מנכ"ל מל"ג/ות"ת (יו"ר ועדת השירות)
  • יו"ר ות"ת
  • סגן יו"ר מל"ג
  • מר ישי פרנקל, חבר ות"ת (חבר)
  • מר משה ויגדור- חבר מל"ג (חבר)- בכפוף לאישור מל"ג
  • פרופ' מונא מארון- חברת ות"ת (חברה).
 1. ההחלטה תועבר לאישור מל"ג.