22/11/17

עדכון הרכב ועדת כספים, תקציב והשקעות של מינהל המל"ג

  1. ביום 22.11.17 דנה ות"ת בהרכב ועדת הכספים, תקציב והשקעות של מינהל המל"ג, וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום 2.6.10, ומיום 6.1.2016 .

 

  1. לאור סיום כהונתו של חבר ות"ת מר ישי פרנקל, מחליטה ות"ת למנות את פרופ' ישעיהו טלמון, מתוקף תפקידו בוות"ת כיו"ר הועדה. וכן, לאור סיום עבודתו של מנכ"ל מל"ג/ות"ת מר גדי פרנק, מחליטה ות"ת למנות את הגב' שירה נבון סמנכ"ל תקצוב, באופן זמני ועד למינוי מנכ"ל מל"ג/ות"ת.

 

  1. להלן הרכב הוועדה לדוחות הכספיים, תקציב והשקעות של מינהל התאגיד:

פרופ' ישעיהו טלמון   – חבר ות"ת-                יו"ר הוועדה – (מתוקף תפקידו)

הגב' שירה נבון, סמנכ"ל תקצוב –                 חברה עד למינוי מנכ"ל מל"ג/ות"ת

סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש –                     חברה

ממונה תחום מינהל וכספים –                       חבר

 

מנהלת כספים בכירה-                                 מרכזת הוועדה