18/02/20

עדכון הרכב צוות המעקב לבחינת המשך פעילות הקריה האקדמית אונו בירושלים

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) החליטה המועצה להשכלה גבוהה, בהמשך להחלטת מל"ג מיום  18.6.2019 והחלטת  ות"ת מיום 29.1.2020 לעדכן את הרכב צוות המעקב לבחינת המשך פעילות הקריה האקדמית אונו בירושלים כך שד"ר רבקה ודמני תחליף את פרופ' יוסי שיין שסיים את כהונתו כחבר ות"ת,  כי עו"ד שלומי אחיאב יחליף את גב' עדי משניות בשל סיום כהונתה כחברת מל"ג. להלן הרכב הצוות המעודכן:

  • פרופ' אידו פרלמן, סיו"ר מל"ג
  • פרופ' אביבה חלמיש, חברת מל"ג
  • פרופ' מונא מרון, חברת ות"ת
  • ד"ר רבקה ודמני, חברת מל"ג וות"ת
  • עו"ד שלומי אחיאב, חבר מל"ג
  • מוניקה שמילוביץ' אופנר ממונה תחום מדעי החברה, מרכזת הצוות