16/07/19

עדכון הרכב צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים חיצוניים שונים בהתאם להחלטת המל"ג מיום 20.3.2018

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את ההצעה לעדכון הרכב צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים חיצוניים שונים, בהתאם להחלטת המל"ג מיום 20.3.2019 כלהלן:

1. פרופ' אדו פרלמן, סגן יו"ר מל"ג – ראש הצוות
2. ד"ר לאה בם – חברת מל"ג, חברת ועדת המשנה התחומית למדעים, טכנולוגיה והנדסה
3. פרופ' אביבה חלמיש – חברת מל"ג, חברת ועדת המשנה התחומית למדעי הרוח, חינוך והאמנויות
4. פרופ' דודי שוורץ – חבר מל"ג, חבר ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול ומשפטים

  • ד"ר מרק אסרף – מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית, האגף האקדמי, מל"ג, מרכז הצוות
  • נציג הלשכה המשפטית של מל"ג, מלווה לצוות.