22/06/16

עדכון הרכב תת-ועדות השיפוט לנושא הלמידה הדיגיטלית

בהמשך להחלטות ות"ת מיום 25.5.16 ובהמשך להחלטה המל"ג מיום 31.5.16, בה אושרו הרכבי תת ועדות השיפוט אשר ילוו את ועדת השיפוט לנושא למידה דיגיטלית מחליטה ות"ת על עדכון הרכב תת-ועדות השיפוט, כך שלתת ועדת השיפוט למדעי הטבע יתווסף פרופ' דוד חי מהאוניברסיטה העברית ובתת ועדת השיפוט של רוח וחברה ימונה פרופ' רפאל מן מאוניברסיטת אריאל במקום פרופ' אורציון ברתנא.

לפיכך, ההרכבים המעודכנים הם כדלקמן:

א. תת-ועדת שיפוט למדעי הרוח והחברה
פרופ' עזרי טרזי, חבר מל"ג, עיצוב תעשייתי, טכניון – יו"ר תת הוועדה
פרופ' עוז אלמוג, סוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' סוניה רוקס, פסיכולוגיה חברתית, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' אסף מידני, בית הספר לממשל וחברה, האקדמית תל אביב-יפו
פרופ' דניאל סטטמן, פילוסופיה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' יובל נח הררי, היסטוריה, האוניברסיטה העברית
פרופ' רפאל מן, תקשורת, אוניברסיטת אריאל

ב. תת-ועדת שיפוט למדעי הטבע:
פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת הועדה
פרופ' יעל נמירובסקי, הנדסת חשמל, הטכניון
פרופ' משה בר, מדעי המח, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' דן יקיר הפקולטה לכימיה, המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה, מכון ויצמן למדע
פרופ' אביבית לוי, הנדסת תכנה, שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות
פרופ' אורנה אלרואי שטיין, ביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אילנה בר, פיסיקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' דוד חי, מדעי המחשב, האוניברסיטה העברית בירושלים