31/10/18

עדכון הרשאות חתימה לעניין עריכת שינויים בתקציב ההשכלה הגבוהה ולעניין הקצאת כספים בתקציב ות"ת

בישיבתה ביום 31.10.2018 דנה ות"ת בעדכון הסדר הרשאות חתימה לעניין שינויים בתקציב – מתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה וכן בנוהל קביעת הגורמים המוסמכים והחליטה לקבל את השינויים כמפורט להלן:

נוהל לקביעת הגורמים המוסמכים לבצע שינויים בתקציב ות"ת:

הגדרות

התקציב הרגיל: התקציב הרגיל השנתי של ות"ת למערכת ההשכלה הגבוהה המאושר ע"י ות"ת מידי שנה.

תקציב פיתוח פיזי: תקציב לטובת בינוי פיזי חדש במוסדות המתוקצבים לרבות בניית פרויקטים של מעונות.

תקציב ות"ת: התקציב הרגיל ותקציב פיתוח פיזי.

סעיף תקציבי מפורט (להלן: 'סעיף'): הרמה המפורטת ביותר של התקציב בה ניתן לבצע פעולות ושינויים.

סעיף אב: סעיף בתקציב ות"ת שכולל מספר סעיפים תקציביים מפורטים תחתיו ומהווה תקציב למטרה מרכזית אחת המחולקת למספר פרויקטים/תכניות שונים/שונות (למשל: תקציב לשילוב החברה הערבית, החברה החרדית, קרן הסיוע תקציב למלגות וכו').

מוטב: מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב על ידי ות"ת או גופים אחרים שאינם מוסדות להשכלה גבוהה, אשר ות"ת מעבירה אליהם כספים לצורך קידום מערכת ההשכלה הגבוהה, בהתאם להחלטות ות"ת.

עודף מחויב: יתרת תקציב בשנה מסוימת שנוצרה לגביה התחייבות של ות"ת אשר תמומש בשנה/שנים העוקבת/עוקבים.

עודף לא מחויב: יתרת תקציב משנה מסוימת שאין לגביה התחייבות של ות"ת למימוש בשנים הבאות.

כללי

 1. סכומי התקציב המאושרים ע"י ות"ת הינם הרשאה מקסימאלית להוציא או להתחייב למעט שינויים שגרמו לגידול בסעיף התקציבי כמפורט מטה.
 2. הגורם המבצע את התקציב המאושר בכל סעיף לכל מוטב הינו אגף התקצוב של ות"ת, בהתאם להחלטות ות"ת ו/או לפי השינויים כמפורט להלן.
 3. בעדכון התקציב השנתי של ות"ת, הנערך בדרך-כלל בחודש ינואר יחד עם עדכון וסגירת תקציב השנה האקדמית שחלפה, יובאו לידיעת ות"ת כל השינויים שנערכו בתקציב.

1.1 אישור סמנכ"ל תקצוב או מנכ"ל או יו"ר ות"ת – לביצוע שינויים בתקציב המהווים יישום החלטות ות"ת כמפורט להלן:

א. העברה בין סעיפים:

 • העברה בין סעיפים תקציביים שמטרתה להחזיר תקציב שלא נוצל לסעיף המקורי שאליו שייכים המשאבים (לדוגמא: מלגות לחברה הערבית יוצא מהתקציב הכללי של החברה הערבית ומועבר לסעיף מלגות. במידה והתקציב במלגות לא מנוצל התקציב חוזר לסעיף הכללי של החברה הערבית. דוגמה נוספת היא מעבר המכללות להוראה, חלק מהתקציבים עשויים להינתן בסעיפים ייעודיים ובמידה ולא מנוצלים, יוחזרו לסעיף מרכיב ההוראה).
 • העברה בין סעיפים שמקורה בשינויים טכניים (לדוגמא: שינויי שמות של סעיפים ו/או מוטבים וכיו"ב) שאינה כרוכה בשינוי מהות המוטב או בקביעת כללים חדשים לחלוקת התקציב.
 • העברה בין סעיפים ששייכים לאותו סעיף אב, והיא בהתאם לקריטריונים או עקרונות שאושרו ע"י ות"ת לתקצוב הסעיפים.
  שינויים אלו מהווים הסטה בין תכניות/פרויקטים שונים של אותו יעד/מטרה, שכבר אושרו בות"ת כתכנית אחת המתוקצבת בסכום כולל מסוים (למשל: תכנית לשילוב החברה הערבית בהשכלה גבוהה, קרן הסיוע לסטודנטים).
 • העברה בין סעיפים עקב שינויים בסעיפי ניכוי במקור של המוסדות, בהתאם לייעוד שאושר בות"ת ולתנאים שקבעה ות"ת להעברה זו. סעיפי ניכוי במקור הינם סעיפים בהם ות"ת מהווה גוף שדרכו המוסדות מעבירים כסף לגוף שלישי (בדר"כ בין לאומי). הסכום המועבר (שנקבע על פי רוב בהתאם לביצוע בפועל) נגרע מתקציב המוסד בסעיף תקציבי אחד ומועבר ע"י ות"ת לגוף השלישי דרך סעיף תקציבי אחר (לדוגמא: CERN, ESRF וכו').

ב. העברה בין מוטבים באותו סעיף – עדכון חלוקת התקציב בין מוטבים (כולל הקצאה מתוך מוטב טרם הוקצה), שאיננה כרוכה בקביעת כללים חדשים לחלוקת התקציב בסעיף התקציבי או בשינוי במהות החלטת ות"ת המקורית בנושא והיא טכנית במהותה (מהווה ביצוע של החלטת ות"ת). (כגון: עדכון אומדנים בהתאם לביצוע בפועל, קביעת זוכים ע"י ועדת שיפוט/היגוי וכיו"ב).

ג. העברה מרזרבה מיועדת לסעיף המיועד בהתאם לייעוד שאושר בות"ת ולתנאים שקבעה ות"ת להעברה זו.

ד. תוספת או הפחתה של תקציב ספציפי שמקורה בגורם חיצוני ושאינה נתונה לשיקול דעת ות"ת (לדוגמא: עדכון מדדים וכד').

ה. העברה לרזרבה הכללית מתוך סעיף בו נוצר עודף לא מחויב לאחר יישום מלא של החלטת ות"ת ו/או המודל התקציבי שאושר על-ידה.

ו. העברה מהרזרבה הכללית לסעיפים ובתוכם למוטבים קיימים, במהלך השנה בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

 1. ההעברה אינה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה לפעולה ועד סך כולל של 20 מיליון ₪ מהתקציב השנתי בסה"כ.
 2. התוספת התקציבית לסעיף אינה עולה על 30% מסך התקציב שאושר בסעיף או בתכנית על-ידי ות"ת.
 3. העברה זו תואמת את מדיניות ות"ת, הקריטריונים לתקצוב והחלטות ות"ת, ואין בה כדי להוסיף סעיפים או מוטבים שלא אושרו ע"י ות"ת.

1.2 אישור יו"ר ות"ת ומנכ"ל – לביצוע פעולות בנושאים תפעוליים –

מדי שנה עם אישור התקציב תוגדר בות"ת רזרבה שנתית על סך כולל של 4 מיליוני ₪ לאישור נושאים תפעוליים בתקציב, שנועדו לסייע בקידום החלטות ותחומים שבתקצוב ות"ת. הרזרבה תוכל לשמש לנושאים תפעוליים עד סכום של 500 אלף ₪ לפעולה (לדוגמא: ארגון כנס לטובת קידום תכנית מסוימת של ות"ת, הוצאות עבור התנעת תכנית מסוימת של ות"ת לרבות תשלום דרך מנהל ות"ת לאנשי מקצוע לביצוע בדיקות מקצועיות עבור ות"ת בנושא תכנית מסוימת ועוד). הקצאה מתוך הרזרבה הנ"ל תאושר ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת ויו"ר ות"ת.