15/08/18

עדכון התוכנית לעידוד הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה

לאור הצורך בהגדלת מספרי הסטודנטים לרפואה כללית ולאור המורכבות בתכנית הקודמת, מחליטה ות"ת שנות את מודל התמריצים באופן שיגדיל את התועלת ויקל על המוסדות. הקצבה זו תתוקצב בכפוף לתנאים ולכללים הבאים:

החלטה זאת מתייחסת לסעיף 1.1.4.11 – תוספת סטודנטים לרפואה.

ות"ת מאשרת את עדכון התכנית לעידוד הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה החל מתש"פ כדלקמן:

רכיב I – תקציב שוטף

 • על מנת שאף מוסד לא יפגע במעבר בין המודלים, המוסדות יהיו זכאים לתקציב עבור כל הגידולים במספרי הסטודנטים עד לשנת תשע"ט (ביצוע בפועל לפי נתוני למ"ס) ע"פ כללי המודל הקודם וכפי שמופיע בנספח א'.
 • החל מתש"פ, המוסדות שיגדילו את מספר הסטודנטים בשנה א' לרפואה קלינית (תואר שני) ביחס לשנה הקודמת יהיו זכאים לתקציב במסגרת התכנית , בנוסף למרכיב ההוראה שבמודל התקצוב.
 • התקציב יחושב באופן הבא:
 • מכפלה של הגידול המצטבר במספר הסטודנטים בשנה א' בתכנית 3 שנתיות בתעריף 60 אלפי ₪ במקדם הניצולת התחומי ללא הכפלה במקדם ההתאמה ליעד למשך 3 שנים.
 • מכפלה של הגידול המצטבר במספר הסטודנטים בשנה א' בתכנית 4 שנתיות בתעריף 45 אלפי ₪ במקדם הניצולת התחומי ללא הכפלה במקדם ההתאמה ליעד למשך 4 שנים.
 • סך התשלום עבור כל סטודנט יהיה בגובה 180 אש"ח ויתפרס על פני שנות הלימוד.
 • היה ומוסד הקטין את מספר הסטודנטים, תישמר לות"ת הזכות להפחית את תקציבו במסגרת התכנית בגין גידולים קודמים או גידולים עתידיים.

רכיב II – תקציב חד פעמי

מוסדות אשר מקיימים לימודי רפואה, בהתאם לשני הקריטריונים המצטברים הבאים, יהיו זכאים למענק חד פעמי לטובת שדרוג והתאמת התשתיות ע"פ הכללים הבאים:

 • המוסד מקיים לימודי רפואה בבניין קיים מעל 10 שנים.
 • המוסד הגדיל את מספר הסטודנטים בשנה א' לרפואה קלינית (תואר שני) ביחס לשנה הקודמת ב 10 סטודנטים.

מוסד שיעמוד בשני הקריטריונים לעיל, יהיה זכאי לתקציב חד פעמי לשדרוג והתאמת תשתיות בגובה מיליון ₪. סך התקציב שיחולק לכלל המוסדות במסגרת הרכיב יעמוד בשלב זה על 10 מיליון ₪ (בגין כל הגדלה של 10 סטודנטים יקבל המוסד תקציב בסך 1 מיליון ₪).

 • המוסדות יעבירו דיווח של פירוט הפעולות והעלויות שבוצעו מכספי התקציב לטובת שדרוג והתאמת התשתיות.
 • מוסדות שיהיו מעוניינים לקבל הקדמת מימון של התקציב בתשע"ט על חשבון גידול עתידי בתש"פ, יוכלו לפנות לות"ת ולקבל את התקציב מבעוד מועד.

נספח א

להלן טבלה המרכזת את זכאות המוסדות לתקציב בגין הגדלת מספר הסטודנטים עד תשע"ט ע"פ המודל הישן. חשוב לציין שנתונים אלה מתבססים על הצהרת המוסדות ויכולים להשתנות עם קבלת נתונים מעודכנים מהלמ"ס.

    סה"כ גידול סטודנטים עד תשע"ט סה"כ תקציב
האוניברסיטה העברית 6 שנתית 18 875
טכניון 6 שנתית 39 1,630
אוניברסיטת

תל אביב

6 שנתית 74 3,439
4 שנתית 40 2,395
אוניברסיטת

בר אילן

4 שנתית 34 2,110
3 שנתית 18 1,117
אוניברסיטת

בן גוריון בנגב

6 שנתית 72 3,489