12/01/16

עדכון התקנון למינוי פרופסורים – המשך דיון

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), דנה המועצה להשכלה גבוהה בעדכון החלטת מל"ג מאוקטובר 2014 בנושא התקנון למינוי פרופסורים.

המועצה מחליטה להפריד התקנון לשני מסמכים נפרדים:

  1. קריטריונים ותנאים לאישור וועדות המינויים העליונות  של המל"ג למתן תואר פרופסור על ידי המוסדות (במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי) נקבע בהחלטות מל"ג ביום: 8.7.2014,  28.10.2014  ו-3.3.2015 .
  2. סדרי נוהל לעבודת הוועדות העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה (להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי) נקבעו בהחלטות מל"ג ביום: 8.7.2014,  28.10.2014 ו-3.3.2015.