24/06/20

עדכון והבהרת הקול הקורא התחרותי לתמיכה תוספתית במרכזי גג למחקר במדעי הנתונים

בישיבתה ביום 24.6.2020 דנה ות"ת בעדכון והבהרת הקול הקורא התחרותי לתמיכה תוספתית במרכזי גג למחקר במדעי הנתונים, זאת  בהמשך להחלטת ות"ת מיום 25.3.2020 בעניין קול קורא לתמיכה תוספתית, על בסיס תחרותי, במרכזי הגג למדעי הנתונים אשר עמדו בתנאי הסף של "המסלול המואץ", מבקשת ות"ת להבהיר את החלטתה באשר למספר הפרוייקטים שניתן להגיש במסגרת כלל התכנית וכן מועד הגשתם לבחינה ע"י ועדת השיפוט כדלקמן:

כל מוסד רשאי להגיש, בשנת התכנית הראשונה, בקשה לאישור של 3 עד 6 פרוייקטים , ורק פרוייקטים אלו יבחנו ע"י ועדת השיפוט ויוחלט האם לתמוך בהם בסך כולל של עד 16 מיליון ₪ מקסימום תמיכה למוסד, בכפוף למצ'ינג בגובה 25% מתקציב ות"ת מצד המוסד, בפריסה ארבע-שנתית (מקסימום 4 מיליון ₪ פר מוסד פר שנה).

כמו כן מעדכנת ות"ת את החלטתה כדלקמן:

  1. לאחר סיום השיפוט בקול הקורא התחרותי יוזמנו ראשי המרכזים לפגישות התנעה בהן הם יתבקשו להציע תכניות עבודה ארבע-שנתיות בהתאם לסכומי הזכייה, כולל מדדי הצלחה בתום שנתיים ושלוש שנות פעילות. ועדת המעקב של "המסלול המואץ" תשמש גם כועדת המעקב של הקול הקורא התחרותי ותאשר את המשך התקצוב, מדי שנה, ע"פ עמידה ביעדים שהוגשו ע"י המרכזים בפגישות ההתנעה וקבלו אישור יציאה לדרך.
  1. אם ועדת המעקב לא תאשר המשך תקצוב בתום שנתיים ושלוש שנות פעילות בשל חוסר עמידה ביעדי ההצלחה, תועבר היתרה לתכנית למימון מלגות לדוקטורנטים ולפוסט דוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים ואחר כך לתוכניות מענקי מחקר בתחום, לפי סדר עדיפויות זה.

מצ"ב נוסח מעודכן לקול הקורא התחרותי לאחר העדכון דלעיל