18/01/17

עדכון והתקדמות פרויקט הקמפוס החדש של בצלאל במרכז העיר ואישור יציאה למכרז מכירת קמפוס הר-צופים

א. ות"ת רושמת בפניה את עקרונות המכרז והסכם המכר, כפי שהוצגו בפניה ע"י בצלאל בכל הנוגע למכירת הקמפוס של בצלאל בהר הצופים, וכי תנאי מתלה לכניסתו של הסכם המכר לתוקף, ולמכירת הנכס בפועל לידי רוכש פוטנציאלי אשר יזכה במכרז, היא קבלת אישור ות"ת להסכם המכר. טיוטת המכרז וטיוטת הסכם המכר מצורפים להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

ב. יודגש כי, כתנאי לקבלת אישור ות"ת להסכם המכר, על הנהלת בצלאל להמציא לות"ת תכנית מפורטת הכוללת הסבר כיצד המוסד ישמור על פעילות אקדמית תקינה, אם פרוייקט בניית הקמפוס החדש יתעכב מעבר לפרק הזמן המותר עפ"י ההסכם, ויגיע הזמן לפנות את הקמפוס הנמכר. אישור ות"ת להסכם המכר ינתן גם בהתחשב, בין היתר, בתכנית שתוגש לעניין זה לפחות חודשיים מראש לפני דיון ות"ת בנושא.