14/08/18

עדכון טכני לנוסח החלטות המל"ג בעניין מתן הכרה זמנית למוסדות

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן באופן טכני את ניסוח החלטותיה בעניין מתן הכרה זמנית למוסדות.  במקום הניסוח "הארכת הכרה זמנית" ייכתב "מתן הכרה זמנית".   המוסדות הרלוונטיים: המכללה האקדמית אחוה, המכללה האקדמית צפת והמכללה האקדמית גליל מערבי (שההכרה בהם הוארכה בהחלטת מל"ג מחודש יוני 2018) והמרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה (מל"א) (שההכרה בו  הוארכה בהחלטת מל"ג מחודש אוגוסט 2017).

להלן הנוסח המעודכן של ההחלטות בעניין מתן הכרה זמנית:

            מתן  הכרה זמנית לתקופה של שנתיים (עד אוגוסט 2019) למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017), דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא מתן  ההכרה הזמנית למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה (מל"א) והיא מאמצת את החלטת ות"ת מיום 26.7.2017 במלואה כלהלן:

"בישיבתה ביום 26.7.2017 קיימה ות"ת דיון נוסף בנושא מעקב אחר תיקון הליקויים שנתגלו במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה (להלן – "המוסד" או "מל"א") ממנו עלה כי רק חלק מהליקויים המהותיים שהתגלו בהתנהלות המוסד תוקנו לשביעות רצון ות"ת. עדיין נותרו ליקויים מהותיים ובכללם התנהלות הדירקטוריון- שעדיין אינו מתנהל באופן עצמאי ובמנותק מהיזם, ובנושא מעורבות היזם בניהול המוסד- שעדיין משמש כיועץ למוסד תוך חשש לניגוד עניינים.

מעבר לכך, מטרידה העובדה כי לאורך כל הדרך לצד ליקויים שתוקנו מחד, התגלו שוב ושוב ליקויים נוספים חדשים מאידך, המעלים סימני שאלה בדבר התנהלות המוסד ואמינות דיווחיו והיכולת של ות"ת ומל"ג להסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו לעתיד.

לאור האמור, ומאחר שההכרה הזמנית במוסד ניתנה לו עד לחודש ספטמבר 2017, ויש לקבל החלטה בעניין המשך ההכרה במוסד, מחליטים כלהלן:

  1. לחזור ולדרוש מהמוסד לתקן את כל הליקויים באופן מלא ולשביעות רצונה המלא של ות"ת ובכללם ניתוק מלא של הקשר עם אבי ביתן בהיותו ערב להלוואה שנטל המוסד, בתוך שלושה חודשים, השלמת הרכב המוסדות המנהלים והתאמתו להנחיות מל"ג/ות"ת בתוך ששה חודשים. כמו-כן, בשנתיים הקרובות תיבחן עמידת המוסד בכל התחייבויותיו לרבות בנושא התנהלות הדירקטוריון – קיום דיונים ואופן קבלת ההחלטות בנושאים מהותיים. בכפוף לאמור לעיל, להעניק  הכרה הזמנית למוסד לתקופה נוספת של עד שנתיים – היינו עד לחודש ספטמבר במהלך תקופה זו תחל הוועדה שמינתה המל"ג להארכת ההכרה במוסד את עבודתה, במסגרתה תבחן הוועדה, בין היתר, את התנהלות המוסד מן ההיבטים האקדמיים, המשפטיים, מינהליים  והפיננסיים במוסד.
  2. עד לתיקון הליקויים המהותיים באופן מלא ולשביעות רצון הות"ת, לא תידון בקשת המוסד להכרה קבועה ולא תתאפשר פתיחת תוכניות לימודים חדשות במוסד, זאת על מנת לאזן בין התמשכות ההפרות המהותיות של המוסד לבין מניעת פגיעה אפשרית עתידית בסטודנטים.  ככל שהמוסד יתקן את הליקויים לשביעות רצונה של ות"ת לפני תום תקופת ההכרה הזמנית, ות"ת ומל"ג יבחנו את האפשרות לאשר פתיחת תוכניות לימודים חדשות.

כמו-כן , בהתאם להחלטת הוות"ת:

  1. יימשך המעקב אחר התנהלות המוסד בסיוע רואה החשבון החיצוני כדי לוודא תיקון מלא של כל הליקויים בטווח הקצר, לרבות מעקב אחר יישום החלטות והנחיות ות"ת ומל"ג הרלוונטיות לאורך זמן, בפרט בהתייחס לעצמאות המוסד והבטחת התנהלותו התקינה.
  2. יועבר דיווח לרשות התאגידים על ממצאי המעקב עד כה, ובקשה לבצע בדיקה בנושאים הדורשים ביקורת חקירתית בהתאם לסמכותה."

* * * * *

הארכת ההכרה הזמנית (טכנית) במכללות הבאות: המכללה האקדמית גליל מערבי, המכללה האקדמית אחוה והמכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה על מתן הכרה זמנית  למכללה האקדמית גליל מערבי , המכללה האקדמית אחוה והמכללה האקדמית צפת  לשנה, עד לחודש יוני 2019, וזאת לאור העובדה שתהליך הבדיקה טרם הסתיים.