31/10/18

עדכון כללי מסגרת בנושא השקעות פיננסיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים

בישיבתה ביום 31.10.18 דנה ות"ת בבקשת לעדכן את תקופת כהונת נציגי הציבור בועדות ההשקעות של המוסדות בכפוף להחלטה מס' תשע"א/95.

ות"ת מחליטה לעדכן את סעיף ב' 2: 11 בהחלטתה תשע"א/95  מיום 25.5.11 בנושא: השקעות פיננסיות במוסדות להשכלה המתוקצבים, כדלקמן:

"(11)  תקופת כהונה של חברי הוועדה שאינם בעלי תפקידים במוסד, לא תעלה על 4 שנים ועד מקסימום שלוש תקופות כהונה. (בסה"כ 12 שנות כהונה). חברי הוועדה מתוקף תפקידם יכהנו כחברים בוועדה כל עוד הם בתפקידם."