25/02/15

עדכון מבנה התמריצים למוסדות המקיימים לימודים לחרדים במסגרת מודל המח"רים

במטרה לחזק את התפתחות המח"רים הנמצאים בתחילת דרכם, ובפרט לאור המאמץ המושקע על ידי המוסדות בהקפדה על קהל היעד שנקבע ע"י ות"ת ומל"ג, ות"ת מחליטה לאשר את מודל התמרוץ המוצע לעידוד קליטת סטודנטים חרדים העומדים בהגדרה ללימודים במסגרות החרדיות.

בהתאם לכך, יופעל מודל תמרוץ תחרותי המתבסס על נתוני מודל התקצוב הרגיל של המח"רים. תקצוב המודל יופעל בשנים תשע"ד-תשע"ו, ובמהלך תשע"ו תיבחן הארכת הפעלת המודל בשנתיים נוספות בלבד.

(אחוז הסטודנטים העומדים בהגדרת קהל היעד ) x (תעריף לסטודנט ממוצע + תעריף הוראה ממוצע) ^2 = ניקוד למוסד
הנוסחה לקביעת הניקוד המוסדי על-פיה יוקצה המענק היא כדלהלן:

התקציב למוסד מתוך סך התקציב ייקבע בהתאם ליחס ניקוד המוסד לסך הניקוד של כלל המוסדות.

סף שיעור הסטודנטים החרדים המינימאלי לזכאות למענק יעמוד על 85% בתשע"ד, ו-90% מתשע"ה ואילך.  סך המקורות למודל יעמדו על 200 אלפי ₪ עבור כל מוסד המפעיל לימודים אקדמיים במח"ר בשנה השוטפת. כך, בשנת תשע"ד תקציב המודל יעמוד על 1,000 אלפי ₪ (עבור 5 מוסדות) ובשנים תשע"ה-תשע"ו יעמוד התקציב לכל היותר על 1,600 אלפי ₪ לשנה (עפ"י צפי של עד 8 מוסדות). התקציב למוסד מתוך סך התקציב ייקבע בהתאם ליחס ניקוד המוסד לסך הניקוד של כלל המוסדות.

בנוסף לכך, מוסדות אקדמיים (מתוקצבים או שאינם מתוקצבים) אשר יחרגו משמעותית מהגדרת קהל היעד במסגרות לחרדים יועלו לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה.

* * * * *

תוצאות הצבעה:

בעד – 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד