28/11/18

עדכון מודל התקצוב – הרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית

בישיבתה ביום 28.11.18 דנה ות"ת בעדכון מודל התקצוב לאוכלוסייה החרדית במסגרת הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית והחליטה כי לאור הצורך בהגדלת מספרי הסטודנטים החרדים בהתאם ליעדי התכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב והקושי הקיים בתחום, על עדכון מודל התקצוב לאוכלוסייה החרדית במח"רים, בפלטפורמה ותכניות בשולי הקמפוס. במסגרת העדכון יתווסף רכיב תמיכה שמטרתו עידוד וחיזוק מוסדות בפתיחת תכניות חדשות לחרדים ובגיוס סטודנטים חרדים, באמצעות תמיכה חד פעמית בפתיחת תכניות חדשות לחרדים עבור הוצאות הנדרשות לגיוס סטודנטים, להקמת תשתית לתכנית חדשה ולפעולות צמצום נשירה, אשר יביאו לגידול במספר הסטודנטים החרדים. רכיב זה משלים את אופן תקצוב התכניות לחרדים, במתבצע בשנה שוטפת בשונה מאופן התקצוב הרגיל של ות"ת וזאת לצורך הקטנת החשיפה התקציבית של המוסד בעת פתיחת תכניות חדשות.

תנאי סף לתקצוב
עדכון זה יחול רק על מוסד אשר יפתח תכנית לימודים חדשה ויגדיל את מספרי הסטודנטים החרדים בכלל התכניות של המוסד בהתאם לתנאים הבאים:
פתיחת תכנית לימוד חדשה אשר:
מדורגת בתחומי עדיפות א' או ב' ברשימת התחומים המועדפים לחברה החרדית.
לא פעלה בשלוש השנים אשר קדמו לפתיחת התכנית (לא נפתח בה מחזור חדש), הבחינה תערך בנפרד עבור גברים ונשים.
פתיחת התכנית בפועל עם לפחות 15 סטודנטים.

מספר הסטודנטים החרדים במוסד:
סך מספר הסטודנטים החרדים במוסד יגדל, או לחילופין מספר הסטודנטים החרדים יישאר זהה ולא תחול ירידה במספר הסטודנטים החרדים בתכניות הלימוד הקיימות בתחומי עדיפות א' וב'.
הסטודנטים אשר יחושבו לצורך תמיכה, הינם סטודנטים העונים להגדרת מיהו חרדי בלבד, ללא סטודנטים הנכללים ב10% חריגה מאושרת.

היקף התמיכה
עבור כל תכנית חדשה שייפתח המוסד ועד מגבלה של 3 תכניות בשנה, יהיה זכאי המוסד לתמיכה חד פעמית בשנת הפתיחה אשר תחושב עבור כל תכנית באופן הבא:
[הוראה תעריף]*[0.8]*[10]
תעריף הוראה להשתתפות ות"ת לפי תחום לימוד במודל ההוראה באוניברסיטאות/מכללות.
מקדם תעריף קבוע- [0.8].
מספר סטודנטים ממוצע קבוע לחיזוק התכנית – [10]

המודל יחול בשנים תשע"ח-תשפ"א וייבחן מחדש לקראת שנה"ל תשפ"ב.