02/09/21

עדכון מודל התקצוב לאוכלוסייה החרדית במסגרות הייעודיות באמצעות רשת ביטחון תקציבית

בישיבתה ביום 2.9.21 דנה ות"ת בעדכון מודל התקצוב לאוכלוסייה החרדית במסגרות  הייעודיות באמצעות רשת ביטחון תקציבית.

לאור הצורך בהגדלת מספרי הסטודנטים החרדים בהתאם ליעדי התכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום ה-28.11.18 על רכיב עידוד פתיחת תכניות חדשות לחרדים, מחליטה ות"ת על עדכון מודל התמיכה בפתיחת תכניות ייעודיות חדשות לחרדים. במסגרת העדכון יומר רכיב עידוד פתיחת התכניות החדשות לחרדים לרשת ביטחון. רשת הביטחון נועדה להקטין את הסיכון התקציבי של המוסדות בעת פתיחת תכניות חדשות, אשר נובעת מאי הודאות לגבי הצלחת גיוס הסטודנטים לתוכניות חדשות ולגבי הנשירה שתתרחש בהן.

עבור תכניות שיפתחו בשנים תשפ"ג-תשפ"ה ויעמדו בתנאי הסף אשר יפורטו להלן, תתמוך ות"ת בכל שנה במחזור אחד למשך שלוש שנים. במידה ויהיו בשנה מסוימת יותר מתכנית אחת אשר עומדת בתנאי הסף, יוכל המוסד לבחור על איזו מהתכניות להחיל את מודל זה באותה שנה.

תנאי סף:

במסגרת מודל זה ות"ת תתמוך במחזורים של תכניות חדשות אשר עומדים בתנאים הבאים:

  • התכנית תיפתח בשנים תשפ"ג-תשפ"ה.
  • התכנית מדורגת בתחומי עדיפות א' או ב' ברשימת התחומים המועדפים לחברה החרדית.
  • התכנית לא פעלה (כלומר לא נפתח בה מחזור חדש) בשלוש השנים אשר קדמו לפתיחתה. יובהר כי הבחינה של תנאי זה תיערך בנפרד עבור תכניות לגברים ולנשים.
  • המחזור של התכנית בגינו תתבקש התמיכה ייפתח בפועל עם לפחות 10 סטודנטים (במועד הדיווח השנתי ללמ"ס) אשר עומדים בהגדרת מיהו חרדי או חריגים עד השיעור המותר (עד 15% לתכנית) אך פחות מ-20 סטודנטים סה"כ בתכנית.
  • המחזור של התכנית בגינו תתבקש התמיכה הינו אחד משלושת המחזורים הראשונים של התכנית החדשה.
  • לא יינתן תקצוב תוספתי כפול עבור תכניות שהמוסד יבקש בגינם את התקצוב התוספתי במסגרת תכניות ות"ת להגדלת מספר הסטודנטים הכולל בתחומי לימוד מסוימים (רפואה, סיעוד, מקצועות ההייטק והנדסה אזרחית).

היקף התמיכה

בגין אותו מחזור יהיה זכאי המוסד לתמיכה במשך 3 שנים אשר תחושב בכל שנה באופן הבא:

  • תעריף הוראה להשתתפות ות"ת לפי תחום לימוד של המוסד במודל ההוראה.
  • מספר הסטודנטים – מספר הסטודנטים במחזור ספציפי בשנה הרלוונטית כפי שידווח בדיווח השנתי ללמ"ס. במידה ומספר הסטודנטים באותה שנה יהיה גדול מ-20 המוסד לא יקבל תמיכה. בכל מקרה לא תינתן השלמה עבור יותר מ-10 סטודנטים.
  • מקדם ניצולת קבוע [0.8].
  • מקדם תמרוץ – מקדם קבוע של אשר נועד לשמור על תמריץ למוסד לגייס סטודנטים נוספים גם כאשר הוא בתחום שבין 10-20 סטודנטים במחזור הספציפי בשנה הרלוונטית.

המשאבים לתכנית עבור השנים תשפ"ג-תשפ"ט יילקחו מהעודפים הקיימים בתקציב חרדים. בשנה"ל תשפ"ה, היא השנה האחרונה לפתיחת תכניות חדשות על פי תנאי הסף, המודל יבחן מחדש ויוחלט לגבי המשך התמיכה.