30/09/20

עדכון מודל התקצוב לאוספי הטבע

בישיבתה ביום 30.9.2020 דנה ות"ת באופן תקצוב אוספי הטבע באוניברסיטאות והיא מחליטה כדלקמן:

1. בעקבות העיכוב המתמשך בקבלת מסקנות דו"ח הועדה הבינלאומית (משבר הקורונה), והצורך לבחון את מודל התמיכה של ות"ת, צורך המגיע גם ממנהלי האוספים באוניברסיטאות, מחליטה ות"ת לעבור לתקציב על בסיס סך השתתפות בתקציב האוספים ולא על סמך הקריטריונים שהיו עד כה וזאת עד לקבלת מסקנות ועדת הבדיקה החיצונית. מודל זה הוא זמני ובא לגשר עד שיגובש מודל חדש בהתאם למסקנות הוועדה.

2. לפיכך, ות"ת מחליטה לתקצב את האוניברסיטאות העברית, תל אביב ובר-אילן במסגרת ההקצבה הייעודית לתמיכה ופיתוח אוספי טבע, החל מתשפ"א ועד לגיבושו של מודל חדש באופן הבא:

סך התקציב שיועמד לחלוקה הינו התקציב שיועד לתמיכה באוספים בשנת התקציב תשפ"א צמוד למדד ההשתתפות הישירה בסך 6,669 אלפי ₪, ועל פי הטבלה הבאה:

3. האוניברסיטאות תהיינה סוברניות להחליט כיצד לחלק את התקציב (אילו אוצרים לגייס, באילו הוצאות להשתתף וכדומה).

4. בסוף כל שנה, יגישו האוניברסיטאות לצוות המקצועי בות"ת, דוח ביצוע כפי שהיה נהוג עד כה.