26/04/17

עדכון מודל התקצוב לתוכניות לחרדים בהתאמה למדיניות בות"ת

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 5.4.2017 לאישור המדיניות לתכנית הרב שנתית של מל"ג/ות"ת להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית לשנים תשע"ז-תשפ"ב, ובכפוף לאישור המדיניות האמורה ע"י מל"ג, ובהתאם לצרכים שעלו מהמוסדות במהלך התכנית הרב שנתית הקודמת, ות"ת מחליטה לעדכן החל משנה"ל תשע"ז את מודל התקצוב בהתייחס למרכיב המוסדי למח"רים ולעדכן החל משנה"ל תשע"ח את מרכיב פר סטודנט במודל התקצוב למח"רים ולתכניות משלבות לחרדים בקמפוס בהתאם לכללים הבאים:

  1. מרכיב מוסדי

1.1     תיקנון מספרי הסטודנטים- מספרי הסטודנטים בכל מח"ר יתוקננו בהתאם לתחומי הלימוד במח"ר ומספר הסטודנטים בהם, על פי הפירוט הבא:

 

תחום לימוד סטודנט מתוקנן
מדעי הרוח והחברה/ מכינה 1
מדעי המחשב/ פסיכולוגיה/ עזר רפואי/ מדעי הטבע והטכנולוגיה 1.5
אמנות ועיצוב/ ארכיטקטורה 2

 

1.2     החלקת מדרגות התקצוב- פריסת מדרגות התקצוב באופן יותר מתון, של 7 מדרגות, כאשר בכל מדרגה 200 סטודנטים, עד למעל 1,200 סטודנטים.

1.3     תוספת שולית פוחתת – עבור המדרגה הראשונה המוסד יקבל 950 א' ₪ (בהנחה של מקדם מרחק 1) כאשר על כל עליית מדרגה גובה התוספת שיקבל המוסד יפחת בהדרגה ב -5%-10% (כמפורט בטבלה).

1.4     שמירה על מקדם קירבה – לא יחול שינוי במקדם הקירבה. למוסדות המפעילים יותר ממח"ר/קמפוס אחד, יקבע מקדם קרבה משוקלל בהתאם למספרי הסטודנטים בכל קמפוס.

להלן אופן התפתחות המרכיב המוסדי, בהנחה של מקדם קירבה 1.00:

 

מדרגה סטודנטים מתוקננים הפחתה ביחס למדרגה קודמת (%) תוספת שולית

(א' ₪)

סך מרכיב מוסדי*

(א' ₪)

1 0-200   950 950
2 201-400 5.0% 903 1,853
3 401-600 5.0% 855 2,708
4 601-800 7.5% 784 3,491
5 801-1,000 7.5% 713 4,204
6 1,001-1,200 10% 618 4,821
7 1,201+ 10% 523 5,344

  

  1. מרכיב פר סטודנט – תכניות אקדמיות

להלן אופן חישוב מרכיב פר-סטודנט עבור סטודנט בתכנית אקדמית:

2.1 תעריף הוראה להשתתפות ות"ת לפי תחום לימוד במודל ההוראה באוניברסיטאות/מכללות.

2.2 מקדם תעריף קבוע 0.14.

2.3  מקדם עדיפות על פי רשימת תחומים מועדפים כפי שפורטו במודל הקיים:

א' (הנדסה, מדעים, רפואה והכשרת מורים למקצועות ליבה): 1.50

ב' (תחומים יישומיים ונדרשים): 1.25

ג' (יתר התחומים): 1.00

2.4 מקדם קמפוס

קמפוס מעורב: 1.5

מח"ר/קמפוס נפרד: 1

2.5 מקדם הצלחה נקבע בשלב זה על 0.8. לקראת שנה"ל תשע"ט, יובא אופן חישוב המקדם לאישור ות"ת.

2.6 תחום הכשרת מורים למקצועות הליבה יועבר לרמה א' במדרג המקצועות המועדפים. תחום הכשרת מורים למקצועות שאינם ליבה יועבר לרמה ב' במדרג המקצועות המועדפים.

  • המרכיב יוענק גם עבור תואר שני בתכניות המשלבות בקמפוס.

 

  1. מרכיב פר סטודנט – מכינות

להלן אופן חישוב מרכיב פר-סטודנט עבור סטודנט במכינה:

3.1 תעריף חודשי בגובה 0.5 אלפי ₪ עבור מכינה או קדם מכינה.

3.2 מקדם תעריף בגובה 1.0 עבור מכינת מכללה ו- 1.2 עבור מכינת אוניברסיטה.

3.3 מספר חודשי הלימוד אשר הסטודנט למד במכינה ו/או בקדם מכינה באופן מלא, בהתאם לכללי המכינה הרגילים.

3.4 המרכיב יוענק לגברים ולנשים ללא הבחנה בין המינים.

 

לאור המדיניות לפיה המח"רים יהיו רשאים לקלוט עד 10% סטודנטים שאינם עומדים באופן מלא בהגדרה "חרדי", יודגש כי סטודנטים אלו יתוקצבו במרכיב ההוראה בלבד בדומה לסטודנטים רגילים הלומדים בקמפוס וכי תקצוב המרכיב המוסדי ומרכיב פר סטודנט מיועד רק לסטודנטים העומדים בהגדרת "קהל היעד".

כמו כן, ות"ת מחליטה לעדכן משנה"ל תשע"ז את כללי התמיכה באמצעות תכנית מלגות והלוואות:

  • יוענקו מלגות גם עבור תכניות לתואר שני
  • סדר העדיפויות בחלוקת התמיכה יעודכן לפי הסדר הבא:

 

תחום עדיפות א': גברים
  נשים
תחום עדיפות ב': גברים
  נשים
תחום עדיפות ג': גברים
  נשים

למען הסר ספק, תקצוב ות"ת (לסיוע לימודי וכלכלי) מיועד לכל העונים להגדרת קהל היעד (לאור פערי הידע הפדגוגיים המשמעותיים), גם אם אינם מקיימים כיום אורח חיים חרדי.