21/07/21

עדכון מודל התקצוב של הפלטפורמות ללימודי חרדים

בישיבתה ביום 21.7.21 דנה ות"ת בעדכון מודל התקצוב של הפלטפורמה ללימודי חרדים, לאור הצורך בהסדרת ועדכון המודל התקציבי של הפלטפורמה לרבות העמדת תקציבי פר סטודנט לסטודנטים החרדים, מחליטה ות"ת להחיל באופן שוויוני את מודל תקצוב המח"רים גם על הפלטפורמה ובכך לעדכן את מודל התקצוב של הפלטפורמה בהתאם לשינויים הבאים:

1. בתקצוב מרכיב ההוראה לא יחול שינוי והוא יועבר למוסדות הלימוד.

2. גובה מרכיב פר סטודנט (המיועד למעטפת לסטודנטים) בפלטפורמה יחושב בדומה למרכיב זה במודל התקצוב של המח"רים. כמו כן, ייצבע התקציב לטובת לשירותי המעטפת ויועבר בכפוף למתן המעטפת בפועל לסטודנטים, כפי שנעשה במודל התקצוב של המח"רים.

ביחס למודל התקצוב של המח"רים יחולו ההתאמות הבאות:

1. גובה המרכיב המוסדי יחושב באופן דומה לתקצוב במודל המח"רים. כמו כן, מקדם המרחק של הפלטפורמה יהיה שווה ל-1. מקדם המרחק נקבע על מנת לתמרץ את המוסדות לייצר קירבה פיזית בין מוסד האם למח"ר, אולם הוא איננו רלוונטי לפלטפורמות מהסיבות הבאות: ראשית, ישנה עדיפות לקרבת הפלטפורמות למרכזי האוכלוסיה החרדית על פני הקרבה למוסדות (בניגוד למח"רים). שנית, מקדם המרחק איננו מתמרץ את המוסדות להקטין את המרחק הגאוגרפי ביניהם לפלטפורמות. זאת מכיוון שלמוסדות אין חלק בהחלטה על מיקום הפלטפורמות ומכיוון שהמרכיב המוסדי ניתן לפלטפורמה ולא למוסד הלימודים.

2. ות"ת תגדיל את קיזוז שכר הלימוד מהמוסדות לפלטפורמה מ20% ל-25% משכר לימוד מלא של תואר שני. בנוסף ות"ת תקזז מהמוסדות לפלטפורמה סכום השווה ל25% משכר לימוד מלא של תואר שני עבור תלמיד מכינה הלומד במכינה שנתית (מסלול של 9 חודשים). כיוון שהוצאות הפלטפורמה תלויות באורך המסלול, עבור סטודנטים הלומדים במסלול שאורכו שונה יקוזז הסכום באופן יחסי בהתאם לאורך המסלול.

3. מכיוון שמספר הסטודנטים המתוקננים בפלטפורמה צפוי להיות גדול מהטווח שצוין בטבלת המרכיב המוסדי מוצע לעדכן את טבלת המרכיב המוסדי כך שהחל מהמדרגה השישית, התוספת השולית בכל מדרגה של 200 סטודנטים מתוקננים חדשים תופחת ב-10% לעומת התוספת

השולית במדרגה הקודמת.

להלן גובה המרכיב המוסדי[1]:

מדרגה סטודנטים מתוקננים הפחתה ביחס למדרגה קודמת (%) תוספת שולית

(א' ₪)

סך מרכיב מוסדי

(א' ₪)

1 0-200 950 950
2 201-400 5.00% 903 1,853
3 401-600 5.00% 858 2,711
4 601-800 7.50% 794 3,505
5 801-1,000 7.50% 734 4,239
6 1,001-1,200 10% 661 4,900
7 1,201-1,400 10% 595 5,495
8 1,401-1,600 10% 536 6,031
9 1,601-1,800 10% 482 6,513
10 1,801-2,000 10% 434 6,947
11 2,000-2,200 10% 391 7,338
12 2,200-2400 10% 352 7,690
13 2,400-2,600 10% 317 8,007
14 2,600+ 10% 285 8,292

 

לאור כך, כחלק משינוי המודל יגדל קיזוז שכ"ל מהמוסדות, ולאור כך שנדרשת הערכות להגדלת קיזוז זה מצד המוסדות, מחליטה ות"ת לבצע את הקיזוז בשתי פעימות. אי לכך, בתשפ"ב תממן ות"ת סכום השווה ל-50% מהתוספת שתידרש מהמוסדות לשלם עבור הקיזוז בגין שינוי המודל, וזאת על מנת שלא לפגוע בתקציב הפלטפורמה. משנת תשפ"ג יתבצע הקיזוז באופן מלא.

המשאבים להגדלת התקציב יילקחו מהעודפים הקיימים בבסיס תקציב חרדים.

ות"ת מבהירה כי על המוסדות קיימת האחריות לתת לכלל הסטודנטים, לרבות הסטודנטים בפלטפורמה, את שירותי המעטפת הבסיסיים באמצעות דיקנט הסטודנטים, וכי תקציבי פר סטודנט נועדו לסייע בשירותי מעטפת נוספים לסטודנטים חרדיים על פי הנחיות מימוש תקציב פר סטודנט. מוסדות חדשים אשר יפתחו תכניות בפלטפורמה יתחייבו לאחריות דומה לרבות שירותי המעטפת.

[1] במסגרת החלטת ות"ת ב26.4.2017 חלה טעות סופר בטבלת המדרגות למרכיב המוסדי ובזאת היא באה על תיקונה.