06/09/15

עדכון מלגות מעוף לשנת תשע"ו

ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת הועדה למלגות מעוף לשנת תשע"ו ולהוסיף מלגה אחת כך שסה"כ המלגות שיוענקו בתשע"ו יעמוד על 7 מלגות.