13/11/16

עדכון מנגנון הצעה, שיפוט ובחירה בתוכנית פיילוט לחילופי חוקרים בין ישראל ואיטליה

בישיבתה ביום 9.11.16 דנה ות"ת בעדכון מנגנון הצעה, שיפוט ובחירה לתוכנית פיילוט לחילופי חוקרים בין ישראל ואיטליה וזאת בהמשך להחלטתה מיום 12.8.15, לגבי קיום תכנית פיילוט לחילופי חוקרים בין ישראל ואיטליה למשך שלושה מחזורים, לפיה יוענקו 40 אלף אירו בשנה (במשך שלוש שנות פעילות), מכל צד, לאירוח של חוקר מהצד השני למשך ארבעה חודשים לפחות  וכי המימון מהצד הישראלי יעשה מתוך תקציב מרכזי המצוינות, ולאור נסיון הפעלת התכנית במשך שנה, מחליטה ות"ת לעדכן את מנגנון התכנית, כך שבשני המחזורים הבאים:

 1. תורחב היריעה ויתאפשר, לא רק למרכזי המצוינות, אלא לכלל קבוצות המחקר באוניברסיטאות המתוקצבות על-ידי ות"ת עבור מחקר במסגרת מודל המחקר (להלן: "אוניברסיטאות המחקר"), להציע מועמדים למלגה.

 

 1. תהליך הוצאת הקול הקורא, השיפוט והבחירה של הזוכים במלגה יתבצע ע"י ובאחריות אוניברסיטאות המחקר בהתאם לפירוט הבא:

תוקם ועדת שיפוט בין-אוניברסיטאית, שתפעל ע"פ מנגנון המבטיח את העקרונות של הבטחת מניעת ניגודי עניינים, שוויוניות ומצוינות וכן לפי העקרונות שלהלן:

 • האחריות לקביעת מנגנונים ותקנון למינוי חברי הוועדה, לרבות הסדרת סדרי הנוהל לפעילותם והקריטריונים לבחירה, הינה של אוניברסיטאות המחקר, אשר יעבירו את הצעתם למנגנון ותקנון כאמור לאישור ות"ת.
 • אופן מינוי הועדה – חברי הוועדה ימונו על ידי אוניברסיטאות המחקר בהסכמה. כמו כן, על המוסדות לקבוע מנגנון לתחלופה של חברי הועדה.
 • חברי הוועדה יהיו אנשי אקדמיה בכירים עם מומחיות מקצועית נדרשת. כמו כן, נציג מינהל ות"ת יוזמן ויהיה נוכח דרך קבע בישיבות הוועדה.
 • הוועדה תכלול לפחות נציג אחד מכל אוניברסיטת מחקר המשתתפת בתכנית, והקוורום לקבלת החלטות לא יפחת מ-60% מחברי הוועדה.
 • בהרכב הוועדה יהיה ייצוג לתחומי מחקר שונים ומגדר.
 • חברי הוועדה לא ישתתפו באופן פעיל ולא יצביעו בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים ו/או בדיונים הנוגעים למציעים מהמוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.
 • על הוועדה יהיה לדווח לות"ת על:
 • נתונים סטטיסטיים (מספר הבקשות, פירוט לפי מוסדות, הזוכים). יצוין כי בהקשר זה לצרכי תקצוב, דיווחים כספיים ואקדמיים לגבי מימוש המלגה יועברו לצוות המקצועי בות"ת ישירות ע"י המוסדות.
 • שינויים בהרכב הוועדה.
 • ישיבות הוועדה והחלטותיה יתועדו בפרוטוקול מסודר שיאשר יו"ר הוועדה ויכלול את עיקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה. החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה, בין היתר, את מידת עמידת ההצעות בקריטריונים. ההחלטות על הזוכה תועברנה כדיווח לות"ת.

 

 1. הצעת אוניברסיטאות המחקר למנגנון שיפוט ותקנון הוועדה כאמור לעיל, תובא לאישור הצוות המקצועי בות"ת ויו"ר ות"ת, על פי המתואר לעיל, תדווח לות"ת. יישום ההחלטה מותנה באישור כאמור.

 

 1. בתום שני המחזורים שנותרו, תוצג לות"ת התכנית ומסקנותיה, יערך דיון לגבי אפקטיביות המנגנון החדש, ובהתבסס על כך יומלץ למל"ג לגבי המשך התכנית ופרטיה, וכן לגבי עצם המעורבות של ות"ת ומל״ג בתכניות מסוג זה.