02/09/21

עדכון נוהל אישור מסלולים חדשים במכינות הקדם אקדמיות ומכינות קדם אקדמיות חדשות

בישיבתה ביום 2.9.21 דנה ות''ת בעדכון נוהל אישור מכינות חדשות ובעדכון נוהל אישור מסלולים חדשים, לקראת יישומו בשנה"ל תשפ"ג, מועד תחילת יישום הרפורמה האקדמית במכינות והחליטה לאשר את המתווה הבא:

I מוסד המבקש לפתוח מכינה קדם אקדמית נדרש לעמוד בתנאי הסף הבאים:

א. הסמכה להעניק תואר ראשון בתחומים המבוקשים למסלולי המכינה

ב. הצהרה על עמידה ברפורמה האקדמית חתומה ע"י רקטור המוסד

ג. הצהרה כי לפחות 150 תלמידים צפויים ללמוד במכינה לאחר 3 שנים. במידה והיקף הלומדים בפועל יהיה נמוך מהדרוש במועד שנקבע, הנושא יובא לדיון לות"ת בנוגע להמשך הפעלת המכינה. מכינות מגזריות יידרשו לעמוד במספר תלמידים נמוך יותר  והחלטה לגביהן תתקבל בנפרד.

2. היוועצות עם וועדת ההיגוי הבינמשרדית.

3. בדיקת ועדת המומחים העליונה את הבקשה המוגשת ע"י המוסד האקדמי וגיבוש המלצה לות"ת/מל"ג.

4. בכפוף להמלצה חיובית של ועדת המומחים העליונה, הבקשה תובא לדיון בות"ת/מל"ג בהתאם לאמור להלן:

א. מוסד אקדמי בתקצוב ות"ת – הבקשה תובא לדיון בות"ת בצירוף המלצת ועדת המומחים העליונה וחוות דעת תקציבית. לאחר מכן תובא הבקשה, בצירוף המלצת ות"ת, לאישור מל"ג.

ב. מוסד אקדמי בתקצוב משרד החינוך - הבקשה תובא לאישור מל"ג בצירוף המלצת ועדת המומחים העליונה, בהינתן חוות דעת תקציבית ותכנונית חיובית של משרד החינוך.

ג. מוסד אקדמי שאינו מתוקצב - הבקשה תובא לאישור מל"ג בצירוף המלצת ועדת המומחים העליונה[1]

 

II מתווה לאישור מסלולים חדשים במכינות קיימות:

1. המוסד המבקש לפתוח מסלול חדש במכינה קיימת נדרש לעמוד בתנאי הסף הבאים:

א. הסמכה להעניק תואר ראשון בתחומים המבוקשים למסלולי המכינה

ב. הצהרה על עמידה ברפורמה האקדמית חתומה ע"י רקטור המוסד

2. בדיקת ועדת המומחים העליונה את תכני הלימוד במקצועות הליבה הנלמדים במסלול הלימודים המבוקש ע"י המוסד האקדמי וגיבוש המלצה למל"ג/ות"ת.

א. בכפוף להמלצה חיובית של ועדת המומחים העליונה, אזי:

1. מוסדות בתקצוב ות"ת:

עבור מוסדות המוגדרים ירוקים או כתומים - הבקשה מאושרת.

עבור מוסדות המוגדרים אדומים – הבקשה תובא לדיון בות"ת בצירוף חוות דעת תקציבית.

2. מוסדות בתקצוב משרד החינוך: בהינתן חוו"ד תקציבית חיובית של משרד החינוך, הבקשה מאושרת.

3. מוסדות שאינם בתקצוב המדינה: הבקשה מאושרת.

לאחר אישור ות"ת, המתווים החדשים לפתיחת מכינות חדשות ומסלולי מכינות יובאו לידיעת המוסדות ובישיבה הקרובה של ועדת ההיגוי הבינמשרדית.

 [1]  מאחר שהמוסדות הללו אינם מתוקצבים, ות"ת אינה מבצעת בהם בדיקות פרטניות. במוסדות אלה מתבצעות בדיקות מוסדיות מעת לעת.

ככל שיעלה הצורך, יבוצעו בדיקות במכינות במסגרת הבדיקות המוסדיות