18/07/17

עדכון סדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את סדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה שלה.  הנוהל המעודכן מצורף כנספח א' להחלטה זו.