26/12/17

עדכון סדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות שלה

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את סדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות שלה.  סדרי הנוהל המעודכנים מצורפים כנספח להחלטה זו.

סדרי נוהל לדיוני המועצה וועדות המשנה