04/03/14

סדרי נוהל לעבודת ועדות המשנה הקבועות של המועצה המורכבות מחבריה – החלטת המועצה מישיבתה מיום 12.6.2012- תיקון מיום 04.03.2014

 

בישיבתה ביום 12.6.2012 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות הועדה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי והחליטה לאשר את סדרי הנוהל לעבודת ועדות המשנה הקבועות של המועצה המורכבות מחבריה, כלהלן.

לצורך ביצוע תפקידיה מסתייעת המועצה בחמש ועדות משנה קבועות המורכבות ברובן מחבריה, שתפקידן להמליץ למועצה. [1]

א. הרכב ותחומי פעילות

 1. ועדת משנה לפיתוח ומדיניות אקדמית

תפקיד – לדון בסוגיות עקרוניות הנוגעות למערכת ההשכלה הגבוהה, המשך התפתחותה לאורך זמן ופריסתה במרחב.

הרכב:

יו"ר: סגן יו"ר מל"ג.

חברים: יו"ר ות"ת ,חברי מל"ג, מנכל מל"ג ות"ת, חברים חיצוניים נוספים על פי הצורך.

2. ועדת משנה עליונה להסמכה, הכרה  ורישוי 

תפקיד – לדון בפיתוח מדיניות בעניין מוסדות חדשים ותכניות חדשות ודיון בעניינים רוחביים, עקרוניים או חוצי תחומים של הכרה, הסמכה, רישוי שלוחות חו"ל וכן בנושאי רוחב כלליים שיועלו; גיבוש הצעה לנהלי עבודה וריכוז החלטות עקרוניות.

הרכב:

יו"ר: חבר מל"ג בעל מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה

חברים: יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות להסמכה, הכרה ורישוי וחברי מועצה נוספים. הועדה תתכנס כאחת לחודש וחצי- או חודשיים לדיון.

3. ועדת משנה להבטחת איכות

תפקיד – ביצוע ניטור קבוע של איכות ההשכלה במוסדות השונים ובתחומי הלימוד השונים, לרבות באמצעות ועדות הערכה בינלאומיות, דיון בדוחות ההערכה וגיבוש המלצות למועצה. ביצוע מעקב אחר יישום ההמלצות בנושא הערכת איכות.

הרכב:

יו"ר: חבר מל"ג

חברים: יו"ר ות"ת ,חברי מל"ג, מנכ"ל מל"ג וות"ת, סמנכ"ל לעניינים אקדמיים, חברים חיצוניים

נוספים על פי הצורך.

4. ועדות משנה תחומיות

תפקיד – גיבוש המלצה בעניין בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות, מסלולים וכד'.

חברים: חברי מועצה; לסגן יו"ר מל"ג זכות הצבעה בכל ועדות המשנה התחומיות.

4.א. מדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל

4.ב. טכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים מדויקים, פרה רפואי, מדעי החיים, חקלאות

4.ג. חינוך, הוראה, רוח, אמנות, משפטים

ב. ועדה לפיקוח ואכיפה

תפקיד – שמירה על ביצוע הוראות החוק, מדיניות ונהלי המל"ג והות"ת והחלטותיהן במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות מדיניות של מניעה, בקרה , פיקוח ואכיפה.

הרכב:

יו"ר: סגן יו"ר מל"ג

חברים: יו"ר ות"ת,  חברי מל"ג וות"ת, מנכ"ל מל"ג ות"ת וסמנכ"ל לעניינים אקדמיים.

ג. סדרי נוהל

ישיבות הוועדות יתקיימו לפני ישיבות המועצה או במועד אחר כפי שיקבע יושב ראש כל ועדה לגבי ועדתו.

 1. יושב הראש יקבע את סדר היום של ישיבות המועצה וסדר הקדימויות של הנושאים שיידונו;
 2. סדרי היום של הוועדות יישלחו לכל חברי המועצה ויפורסמו באתר האינטרנט של המועצה מראש.
 3. תיקון מיום 4.3.15: חברי מועצה שאינם חברים בוועדה יוכלו להשתתף בישיבות, ללא זכות הצבעה.
 4. חברי הוועדה יקבלו, ככל שניתן, לפחות שישה ימים לפני מועד הישיבה, את מלוא החומר והמידע הנוגעים לדיון.
 5. כל חברי המועצה יהיו חברים בוועדות המשנה; הרכבי הוועדות ויושבי הראש שלהן ייקבעו על ידי המועצה.
 6. קוורום לקיום ישיבת הוועדות וקבלת החלטה יהיה מחצית חברי הוועדה שהם בעלי זכות הצבעה בה וביניהם יושב הראש, ובלבד שמספר החברים לא קטן מ-3; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, תוכל הוועדה למנות חבר וועדה שימלא את תפקיד יושב הראש לאותה ישיבה.
 7. יושב הראש רשאי לאשר הזמנתו לישיבה של אדם שאינו חבר הוועדה, המומחה לנושא שבו דנה הוועדה באותה ישיבה, לשם שמיעת חוות דעתו, וכן רשאי להזמין ולאשר הזמנתם של  בעלי עניין או נוגעים בדבר לנושא שיידון; המוזמן/ים  לפי סעיף זה לא ישתתף/פו  בדיוני הוועדה.
 8. יושב הראש יפתח וינעל את הישיבה, יסכם את הדיון בכל נושא וייתן את רשות הדיבור לנוכחים לפי סדר הפונים אליו.
 9. החלטות הוועדה יתקבלו בהצבעה ברוב דעות החברים הנוכחים בישיבה; היו הדעות שקולות בעניין הנדון יידחה המשך הדיון וההחלטה בנושא לישיבה העוקבת.
 10. מעמדן של החלטות הוועדות הוא המלצות למועצה.
 11. הוועדה רשאית לשמוע ולקבל טענות בכתב או בעל-פה מכל אדם או מוסד; דרך שמיעתן או קבלתן של טענות כאמור ייקבע לכל מקרה על ידי יושב ראש ועדת המשנה, אם לא נקבע על ידי המועצה או ועדת המשנה.
 12. החלטות ועדת המשנה בעניינו של מוסד תימסרנה למוסד על פי בקשתו.
 13. מוסד המעוניין לערער על החלטת ועדת המשנה יוכל לעשות זאת תוך שבועיים ימים מיום שקיבלה הוועדה את החלטתה; ועדת המשנה תשמע את טענות הערעור של המוסד באשר להחלטתה ו/או להחלטת המועצה, והמלצתה תועבר לדיון במועצה.
 14. בכל ישיבה של הוועדה יירשם פרוטוקול שיכלול לפחות פרטים כלהלן: שמות חברי הוועדה שנכחו בישיבה, שמות חברי הוועדה שנעדרו מהישיבה, שמות הנוכחים שאינם חברי הוועדה; סדר היום, עקרי הדיון לרבות תמצית דברי המשתתפים בדיון, כל הערה לעניין הנדון בוועדה שחבר הוועדה מבקש לרשמה בפרוטוקול, כל ההחלטות שהועמדו להצבעה, כולל תוצאות ההצבעה ומספר הקולות שנמנו בכל אחת מההצעות או שלא השתתפו בהצבעה.
 15. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי הממונה הרלוונטי מרכז הוועדה, ובמידת הצורך מנכ"ל והיועץ המשפטי; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר המועצה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו יושב הראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
 16. כל פרוטוקול והחלטה, יחתמו ביד יושב ראש הוועדה; הממונה הרלוונטי מרכז הוועדה אחראי להפצת ההחלטות ולמעקב אחר ביצוען.

 

[1] החלטה זו באה במקום החלטת המועצה מיום 28.11.2000 בנוגע לשינוי דרכי עבודתה של המועצה