25/05/16

עדכון סדרי נוהל לדיוני הוועדה לתכנון ולתקצוב – קבלת החלטות בטלפון או באמצעים אלקטרוניים

  1. החלטה זו מעדכנת את החלטת ות"ת ע"ג/28 מיום – 16.1.2013.
  2. ות"ת מחליטה בזאת לעדכן את סדרי הנוהל לדיוניה ולהוסיף את סעיף 1.10 באופן שתתווסף אפשרות של קבלת החלטות בטלפון או באמצעים אלקטרוניים כדלקמן:

    1.10 קבלת החלטה בכתב באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני

על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לקבל החלטות באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני וזאת מנימוקים שירשמו ובמקרים חריגים ודחופים כגון:  צורך במענה דחוף לבית משפט, לצורך החלטות ממשלה וכדומה, וזאת כאשר בלוח הזמנים הנדרש לא ניתן לכנס ישיבת ות"ת שלא מן המניין או לדחות הדיון לישיבה הקרובה. קבלת החלטה כאמור תתבצע רק בהתקיים התנאים המצטברים להלן:

  • יו"ר ות"ת ומנכ"ל המועצה נתנו את אישורם להליך של קבלת החלטה כאמור, בהתבסס על המלצה מנומקת בכתב של הצוות המקצועי כי מדובר במקרה דחוף וחריג כאמור לעיל.
  • כל חברי ות"ת הסכימו להליך של קבלת החלטה כאמור.

 

אופן קבלת ההחלטה

  • כל החומר הדרוש לצורך קבלת ההחלטה ישלח לכל חברי ות"ת באמצעות הדואר האלקטרוני לפחות יום אחד מראש וחברי ות"ת יעבירו עמדתם בכתב בדואר אלקטרוני חוזר.
  • החלטה תתקבל רק אם לא התקבלה התנגדות של אף אחד מחברי ות"ת לתוכן ההחלטה.
  • יירשם פרוטוקול שיפרט את הליך קבלת ההחלטה וההחלטה. הפרוטוקול יאושר בישיבה העוקבת.
  • כל החלטה שתתקבל בהליך זה, תיכלל גם בפרוטוקול הישיבה העוקבת שלאחר קבלת ההחלטה תוך ציון הליך קבלת ההחלטה.

3. לפרוטוקול זה מצורף נוסח הנוהל כנספח א'.