04/03/14

עדכון סדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה (סעיף 13)

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעה לעדכון סדרי נוהל לדיוני המועצה ולדיוני ועדות המשנה הקבועות, והחליטה כלהלן:

  1. סעיף א' בסעיף 13 לסדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה יהפוך לסעיף א(1).
  2. יתווסף לסעיף 13 לסדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה סעיף א(2): "המועצה תהיה רשאית למנות עד שני חברים נוספים לכל ועדת משנה תחומית קבועה, שכיהנו בעבר כחברי מועצה והם בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, ולשהם מומחיות בתחום עיסוק הוועדה."
  3. לעניין סדרי נוהל לדיוני ועדות המשנה הקבועות של המועצה להשכלה גבוהה, יתוקן סעיף ג(4) וייקבע כדלקמן: "חברי מועצה שאינם חברים בוועדה יוכלו להשתתף בישיבות, ללא זכות הצבעה."
    סדרי הנוהל המעודכנים לדיוני המועצה להשכלה גבוהה ולדיוני ועדות המשנה הקבועות של המועצה המורכבות מחבריה, מצורפים כנספח להחלטה זו.