12/04/16

עדכון סוקרים לבחינת בקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול ארגוני שירות

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה לאשר את פרופ' טל נבון כץ כסוקרת לבחינת בקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בניהול ארגוני שירות במקום פרופ' דרורי.

המועצה מבקשת מהסוקרת לבחון האם מדובר בתחום ניהולי מבודל מספיק כדי לקיים תוכנית עצמאית לתואר שני, וכן האם ישנה עליית מדרגה לעומת התואר הראשון בניהול ארגוני שירות המתקיים במכללה.