13/11/16

עדכון פרויקטים בפיתוח פיסי וקביעת קריטריונים לתוכנית התחרותית

בישיבתה ביום 13.11.16 קבלה ות"ת דווח על אי ניצול ההקצאה במסגרת תכנית מבוססת צרכים ועל ההצעה לשינוי הקצאה לטובת הפעימה השנייה במסגרת התכנית התחרותית.

הואיל וטרם גובש קול קורא בעניין זה, מחליטה ות"ת, כמפורט להלן:

 1. במסגרת התכנית הרב שנתית לשנים תשע"א-תשע"ו הקצתה ות"ת כספים לפיתוח פיזי של המוסדות המתוקצבים על ידה ובין היתר לקידום בנייה ייחודית לפי צרכים לאומיים, סביבתיים ואזוריים (להלן "התכנית"). במסגרת התכנית מבוססת הצרכים הוקצו 300 מיליון ₪ ל-20 מוסדות, על בסיס ניתוח השטחים במוסדות עצמם תוך התמקדות בניתוח יחס השטח לסטודנט. יחס זה בחן את הצורך האובייקטיבי של מוסד לתוספת שטחי לימוד בהתאם למספר הסטודנטים הלומדים במוסד ובהתאם לגידול המכסות במוסד על פני התכנית הרב שנתית .

 

 1. במהלך 2016 החל הצוות המקצועי בבחינת היתרות הקיימות למוסדות בתכנית מבוססת הצרכים, במטרה לבחון את האפשרות להקצות אותם מחדש בתכנית תחרותית.

 

 1. לאחר בחינת היתרות נעשתה פניה למוסדות וצויין בה כי מוסדות המעוניינים לנצל את היתרה שלהם נדרשים להגיש בקשה מפורטת עד לאוגוסט 2016. מספר מוסדות פנו והגישו בקשה מפורטת לניצול הנתח התקציבי שיועד להם וחלק מהמוסדות לא העבירו בקשה או הביעו רצון בפני ות"ת לשימוש ביתרה זו במסגרת תקופת הזמן שניתנה למוסדות. פירוט המוסדות מופיע בנספח ב'.

 

 1. לפיכך, בכוונת ות"ת להחליט כי מתוך היתרה התקציבית לפיתוח הפיסי בתכנית מבוססת הצרכים לשנים תש"ע- תשע"ו, העומדת על כ-110 מיליון ₪, ישוריינו כ- 78.5 מיליון ₪ לפרויקטים הנמצאים בשלבי תכנון מתקדמים או לקראת פרויקט משמעותי (בעל עלויות נרחבות כגון מעבר קמפוס) לתקופה שלא תעלה על שנתיים, ואילו היתרה, בגובה של כ- 31 מיליון ₪, תוסט לתקציב התכנית התחרותית לשנת תשע"ז (דצמבר 2016). כמפורט בנספחים ג' ו-ד' המצורפים להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

 

 1. בהתאם לכך מחליטה ות"ת לאשר את עקרונות הפעימה השנייה לתכנית התחרותית של מודל הפיתוח הפיסי כמפורט להלן, ובהתאם לקול קורא שיובא לאישורה בישיבתה הקרובה.
  • חיזוק יעדים לאומיים – חיזוק תחומי ההייטק וההנדסה, העיר ירושלים וכדומה.
  • תכנון רב שנתי להתפתחות המוסד והתחזקותו- בהתאם לתכניות האקדמיות שהוגשו וייבחנו ע"י אגף תכנון.
  • תרומה ייחודית ו/או אזורית של הפרויקט (מתוך כך, תרומה לפריפריה חברתית גאוגרפית)- הפרויקט יסייע בביסוס תחום אקדמי מתפתח, חדשני או פורץ דרך, או ישפר משמעותית יכולות אקדמיות בתחומים קיימים מובילים. לחילופין, לפרויקט תהיה השפעה חיובית ניכרת על האזור הגיאוגרפי שסביב הקמפוס, במישור החברתי, כללי או תעסוקתי.

 

 

 1. כאמור לעיל, בכוונת ות"ת לאשר העמדת תקציב של 59.4 מיליון ₪ לטובת הפעימה השנייה של התכנית התחרותית, בהתאם למקורות המפורטים להלן:

6.1        8.36 מיליון ₪ מתוך היתרה בתכנית התחרותית.

6.2        31.1 מיליון ₪ מתוך יתרות בלתי מנוצלות מהתכנית מבוססת הצרכים.

6.3        20.0 מיליון ₪ תקציב התכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב .

 

 1. לישיבתה הבאה של ות"ת תובא החלטה סופית בנושא , בד בבד עם אישור הקול הקורא לתכנית התחרותית.