21/05/17

עדכון פרויקט המעונות באוניברסיטת תל-אביב – המשך הדיון

לאור מוכנותה של חברת שיכון ובינוי לבצע שינויים בהסכם שחתמה מול אוניברסיטת תל אביב  להקמה, תפעול ותחזוקת מעונות הסטודנטים במתחם ברושים שבאוניברסיטת תל אביב מחליטה ות"ת כדלקמן:

 

  1. ות"ת מאשרת את בקשת אוניברסיטת תל אביב להסיט את תמיכת ות"ת שאושרה ביום 30.11.2014 במסגרת הקול הקורא בתכנית המעונות השנייה עבור 450 מיטות בפרויקט המעונות, ממיטות בדירות סטודיו אשר אמורות היו להיבנות בשלב ד' של הפרויקט למיטות שהיו בשלב בנייה במתחם ברושים בעת פרסום הקול קורא, זאת בהתאם לתנאי הקול הקורא שפורסם, ובכפוף להתחייבותה לעמוד בכל תנאי הקול הקורא וכן בתנאים אלה:

 

  • האוניברסיטה תמציא התחייבות לפיה אין כל מניעה פיננסית, משפטית או אחרת לפתיחת ההסכם מול היזם וביצוע השינויים לצורך יישום החלטה זו ותעביר תיקון בהתאם, לרבות בדבר הבטחת איתנותה הפיננסית עקב שינוי זה.
  • שכר הדירה הממוצע לדירות שני שותפים ודירות סטודיו בכל פרויקט המעונות יידרש לעמוד בהנחיות ות"ת לפי הקול הקורא מיום 6.4.2014 לרבות ובפרט הוזלת שכר הדירה
  • תבוטל העלייה הריאלית המוצמדת לשכר הדירה בסך של כ-1% בכל הפרויקט.
  • האוניברסיטה תתחייב לבנות בכל מקרה את תוספת המיטות (לפחות כ-450 מיטות) שאושרה לה במסגרת תכנית המעונות השנייה, והכל בהתאם להנחיות ות"ת לפיתוח פיסי, לרבות הבטחת שמירה על איתנותה הפיננסית של האוניברסיטה עקב בניה זו.

 

  1. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לבחון כי תמהיל המעונות עומד בהנחיות ות"ת .