25/11/15

עדכון פרטי מורשי חתימה של מינהל תאגיד המל"ג

 

  1. ות"ת מחליטה להסמיך את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כדלהלן:

על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:

  • עד 250,000 ₪- שני מורשי חתימה מרשימה ב.
  • מסך 250,000 ₪ ועד לסך 500,000 ₪- מורשה אחד מרשימה א, ומורשה אחד מרשימה ב.
  • מעל 500,000 ₪- 2 מורשי חתימה מרשימה א.

תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלום למינהלת הגמלאות- שני מורשים מרשימה ב'.

                רשימה א'                           רשימה ב'
1 יו"ר ות"ת 1 ממונה תחום מינהל וכספים
ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת**
2 מנכ"ל מל"ג/ות"ת 2 מנהלת כספים בכירה
3 סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש 3 סמנכ"ל תקצוב
4 חשבת בכירה

 

איוש שמי ופרטי המורשים*:

                  רשימה א'                      רשימה ב'
  שם ת.ז.   שם ת.ז.
1 פרופ' יפה זילברשץ 1 מר יוני אבן טוב  
2 מר גדי פרנק   2 גב' אליז דולב  
3 גב' דנה אהרון   3 גב' שירה נבון
  4 רו"ח אביטל בלייוס  

2. על מסמכי יישום בינלאומיים לאחר שקיבלו את אישור מל"ג, ובאם נדרש גם אישור ות"ת, והתקבל אישור משרד החוץ, יחתמו שניים מתוך השלושה הבאים: מנכ"ל מל"ג/ות"ת, יו"ר ות"ת וסיו"ר מל"ג.

3. על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל וסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש, כאשר על חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת.

4. ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד – מבלי לגרוע מהזכויות דלעיל, לצורך ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד מנהל/ת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום על ביצוע הזמנות

רכש בשם התאגיד, בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לישיבות, חדרי ישיבות, לינה ומוניות, פרסום בעיתונות, ציוד משרדי וכד', כל זאת בסכום של עד 20,000 ₪, ובלבד שמצורפת חתימה של ממונה תחום מינהל וכספים או סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.

 

_______________________

* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'

 

** סגן יו"ר ות"ת, פרופ' פייסל עזאיזה, ת.ז.  054480314 , מורשה חתימה רק בהיעדר יו"ר ות"ת מכהן.