13/03/19

עדכון קריטריון זכויות קנייניות בקרקע שפורט בייעול תהליכי עבודה בבדיקות תקציביות בהסתמך על רמת איתנות פיננסית – מסמך מס' 4463

בישיבתה ביום 13.3.19 דנה ות"ת בעדכון קריטריון זכויות קנייניות בקרקע שפורט בייעול תהליכי עבודה בבדיקות תקציביות בהסתמך על רמת איתנות פיננסית והחליטה לעדכן את החלטתה מיום 15.8.2018 ולהוסיף חלופה לפיה ניתן לראות מוסד כבעל זכויות במקרקעין בהתקיים התנאים הבאים:
(1) המוסד עושה שימוש במקרקעין למעלה מ- 20 שנה
(2) המקרקעין בבעלות רשות מדינה/מוסדות לאומיים כגון: מנהל מקרקעי ישראל, המנהל האזרחי, קרן היסוד, הסוכנות היהודית, קק"ל או רשות מקומית.
(3) הוצגה חוות דעת משפטית מטעם המוסד לפיה הזכויות המוסד במקרקעין או זיקתו אליהן הינן שוות ערך לזכויות קנייניות כאמור בהחלטת הות"ת, וכי אין חשש להפסקת פעילות המוסד במקרקעין.
(4) התייחסות המוסד וחוות הדעת המשפטית מטעמו ייבחנו על-ידי צוות אגף התקצוב והייעוץ המשפטי והמלצתם תובא לאישור יו"ר ות"ת וחבר ות"ת נציג ציבור.