16/11/21

עדכון קריטריונים ותנאים לאישור מתן תואר פרופסור על ידי המוסדות (במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי) ועדכון סדרי הנוהל לעבודת הוועדות העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה (להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי)

  1. בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 9.11.2021 והחליטה לעדכן את הקריטריונים והתנאים לאישור מתן תואר פרופסור למועמדים ממוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי, וכן החליטה המועצה לעדכן את סדרי הנוהל לעבודת הוועדות העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה (להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי)
  2. מסמך הקריטריונים והתנאים לאישור מתן תואר פרופסור על ידי המוסדות(במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי) ומסמך סדרי הנוהל לעבודת הוועדות העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה (להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי) – מצורפים להחלטה זו ומהווים חלק אינטגרלי שלה.